Βιβλιοθήκη Power-Tax >>ΦΠΑ >>Διαδικασία Επιστροφής ΦΠΑ
24/12/2013
Πολ. 1108/02.07.2010, Τροποποίηση της ΠΟΛ 1016/01.03.2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ και της ΠΟΛ 1257/14.11.2001 σχετικά με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) όπως ισχύει:

α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34,

β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28,

γ) των άρθρων 30, 31, και 32,

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35,

ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38,

στ) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64.

2. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 (ΦΕΚ 1164Β/2004).

3. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1.3.2010 (ΦΕΚ 269Β/2010).

4. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1072/26.5.2010 (ΦΕΚ 791Β/2010).

5. Την ανάγκη διασφάλισης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου στους πραγματικούς δικαιούχους.

6. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1257/14.11.2001(ΦΕΚ 1578Β/2001).

7. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/1993, όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την υπ' αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408Β/3-12-2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργήθηκαν με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1067/3-4-2013

Αποφασίζουμε

1. Η παράγραφος 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1.3.2010 τροποποιείται ως εξής:

α) Η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. μέχρι 30.000 €, από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.1.α της παραπάνω Α.Υ.Ο., από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. άνω των 30.000€ πραγματοποιείται μετά την διενέργεια προσωρινού ελέγχου, ή τακτικού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004.

2. Τα αναφερόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 εξακολουθούν να ισχύουν πλην των όσων ρυθμίζονται με την παρούσα.

3. Σε κάθε περίπτωση διενεργείται συμψηφισμός του επιστρεφόμενου ΦΠΑ με υποβαλλόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. και δεν υφίστανται άλλες οφειλές προς το Δημόσιο.

4. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω TAXIS NET, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1257/14.11.2001, η υποβολή τους χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συμψηφισμού του προς επιστροφή ΦΠΑ με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο 3.

5. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1072/26.5.2010 από 2 Ιουλίου 2010 καταργείται.

6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 2 Ιουλίου 2010.

 

 

Πηγή:


efm_728x90