30/12/2013
Δικαιολογητικά διαγραφής από τον ΟΑΕΕ

 

Αίτηση Διαγραφής απο τα Μητρώα των Ασφαλισμένων

 

Ι. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

1.     Αίτηση  

2.     AMKA – ΑΦΜ

3.     Βεβαίωση της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής του επαγγέλματος.

4.   Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της διακοπής του επαγγέλματος του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.

5.    Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί διαγραφής από τα Μητρώα (όπου απαιτείται).

6.   Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως κομμωτή, ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων κ.α., απαιτείται βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος ( η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).

Επισημαίνεται: Η βεβαίωση για την κατάθεση της ειδικής άδειας απαιτείται όταν ο ασφαλισμένος έχει την πρόθεση να συνταξιοδοτηθεί.

7.   Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται:

- H δραστηριότητα που διακόπτεται και η επαγγελματική στέγη της επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί.

- Η μη συνέχιση ατομικά ή εταιρικά άλλης ασφαλιστέας στον Οργανισμό δραστηριότητας.

8.   Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αποκατάστασης.

 

ΙΙ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΤΕΣ

      Ειδικά για τους αυτοκινητιστές υποβάλλονται:

1.   Τα απαιτούμενα για την εγγραφή - επανεγγραφή δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ) περίπτωση 1 εδάφιο β) στην ιστοσελίδα μας, από τα οποία προκύπτει η αποξένωση του ασφαλισμένου από την ιδιοκτησία ή χρήση και εκμετάλλευση Δ.Χ. αυτοκινήτου.  

2.   Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η διακοπή της δραστηριότητας και η μη συνέχισή της με οποιαδήποτε μορφή.

 

III. EΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

       Η διαγραφή των εκπαιδευτών επέρχεται, όταν παύσει να υπάρχει ένα από τα δικαιολογητικά, που είναι απαραίτητα για την ασφάλισή τους ή λήξει η ισχύς τους.

 

ΙV. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

       Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη διαγραφή ατομικής επιχείρησης, δηλαδή τα υπό 1,2,3,4,5,6 και 7 στοιχεία και επιπλέον:

1.  Για τα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, καταχωρημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), από το οποίο να προκύπτει ότι έπαυσε να είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ.

2.  Για τα μέλη της ΕΠΕ, απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.

3.  Για τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο να έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ  του καταστατικού της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του οριζόμενου από το καταστατικό ασφαλίσιμου ποσοστού αποδεικνυόμενο με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τη ΔΟΥ. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

     Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Πηγή: oaee.gr


efm_728x90