30/12/2013
Ασφαλιστικές Εισφορές - Γενικές Πληροφορίες

 

Με τις διατάξεις του Ν. 2676/99 συστάθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) που προήλθε από την ενοποίηση των Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων που ασκούν ασφαλιστέο επάγγελμα σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας και μητρότητας, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους.

Πόροι του Οργανισμού προκειμένου να αντεπεξέλθει στο έργο του, εκτός των άλλων είναι και τα έσοδα από μηνιαίες ατομικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Υγείας καθώς και τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται για τη μη έγκαιρη εξόφλησή τους.

 

Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών

      Οι εισφορές καταβάλλονται ανά δίμηνο με το Μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Εισφορών. Στις αρχές κάθε μονού μήνα αποστέλλεται απόδειξη ταχυπληρωμής που αφορά τις εισφορές του προηγούμενου διμήνου και την οποία μπορεί ο ασφαλισμένος να εξοφλήσει εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του μήνα αυτού. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν λάβει απόδειξη ταχυπληρωμής θα πρέπει να απευθυνθεί, όπως και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει για την επανέκδοση της και πάντως πριν το τέλος του μήνα της εξόφλησης ώστε να μην επιβαρυνθεί με πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει απογραφεί στα μητρώα ασφαλισμένων περισσότερων του ενός από τα ενοποιημένα Ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και λάβει περισσότερες της μιας απόδειξης ταχυπληρωμής, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο Τμήμα του ΟΑΕΕ για την τακτοποίηση του ασφαλιστικού φακέλου. Δεν εξοφλούν οφειλόμενα διαστήματα ποσά που έχουν καταβληθεί εκτός του Μηχανογραφικού Συστήματος Είσπραξης Εισφορών.

 

Υποχρέωση Καταβολής Εισφορών

      Η κοινωνική ασφάλιση διέπεται από βασικές ασφαλιστικές αρχές, η βασικότερη των οποίων είναι η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης. Συνέπεια αυτής της αρχής είναι να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Οργανισμό όλα τα πρόσωπα που έχουν επαγγελματική απασχόληση.

     Μετά την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

 

Κατηγορίες Ασφαλισμένων

    Υπάρχουν ασφαλισμένοι για τους οποίους απο τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται καταβολή προσαυξημένου ή μειωμένου ασφαλίστρου όπως αναλυτικά περιγράφονται στις υποομάδες που ακολουθούν.

 

Έκδοση Πιστοποιητικών Βεβαιώσεων

        Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, πλην της βεβαίωσης για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών.

        Κάθε είδος βεβαίωσης είναι προσωπική δηλαδή εκδίδεται στο όνομα του ασφαλισμένου και όχι στο όνομα της επιχείρησης και παραδίδεται στον ίδιο ή στον οριζόμενο πληρεξούσιο.

 

Ρυθμίσεις Εισφορών

     Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές καθώς και πρόσθετα τέλη δύναται να εξοφληθούν σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
 
 
Πηγή: oaee.gr


efm_728x90