30/12/2013
Υπολογισμός Σύνταξης - Ποιος χρόνος θεωρείται συντάξιμος;

 

Για να θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για τον προσδιορισμό του ποσού σύνταξης, ως συντάξιμος χρόνος λογίζεται:

 1. Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης.
 2. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
 3. Ο χρόνος Διαδοχικής Ασφάλισης.
 4. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το Ν.1358/83 , N.3232/04.
 5. Ο χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας και εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 1941-1945.
 6. Ο χρόνος Εθνικής Αντίστασης.
 7. Ο χρόνος αναγνώρισης στο Δημόσιο (προσληφθέντων μέχρι 31/12/1982)
 8. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (15 συντάξιμα έτη).
 9. Ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στα καταργούμενα Ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) μέχρι 31/12/06 ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη διαγραφής και δεν υπάρχει ασφάλιση γι’ αυτό το χρονικό διάστημα σε άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ,αρθ.18 παρ.4, Π.Δ.258/05(ΦΕΚ 316/28-12-05).
 10. Ο χρόνος Τυπικής Ασφάλισης, αρθ.7, Π.Δ.258/05 (ΦΕΚ 316/28-12-05).
 11. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία-αρθ.40 Ν.2084/92) για δικαίωμα λόγω γήρατος.
 12. Αναγνωριζόμενοι χρόνοι της παρ.18 του αρθ.10 του Ν.3863/2010 (σχετ. εγκύκλιος 110/2010 )
 • ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 • ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη
 • ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού,  ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση
 • ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου
 • ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας
 • ο χρόνος απεργίας
 • ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών
 • ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις,  δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage),  διάρκειας μέχρι ένα έτος
 • ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ - ΤΣΑ  ή του ΟΑΕΕ διάρκειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Πηγή: oaee.gr


efm_728x90