30/12/2013
Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ

 

     Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/05 και τις παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/07, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

     Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καθορίζονται δέκα (10) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές. Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά τη συμπλήρωση τριών ετών. Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της τριετίας.

     Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά, εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.

     Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

     Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων, η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

     Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων, ΤΕΒΕ –ΤΑΕ- ΤΣΑ, κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1-1-07 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία.

     Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1-1-93, νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν, εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιος)

 

Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ 01/01/2011

Π01

152,41

92,79

245,20

Π02

186,14

92,79

278,93

Π03

222,20

92,79

314,99

Π04

242,58

92,79

335,37

Π05

279,81

92,79

372,60

Π06

315,59

92,79

408,38

Π07

337,46

92,79

430,25

Π08

364,90

92,79

457,69

Π09

389,55

92,79

482,34

Π10

414,22

92,79

507,01

Π11

438,87

92,79

531,66

Π12

463,52

92,79

556,31

Π13

488,19

92,79

580,98

Π14

512,85

92,79

605,64

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

ΑΠΟ 01/01/2011

Π51

213,37

129,91

343,28

Π52

260,60

129,91

390,51

Π53

311,09

129,91

441,00

Π54

339,62

129,91

469,53

Π55

391,74

129,91

521,65

Π56

441,82

129,91

571,73

Π57

472,44

129,91

602,35

Π58

510,85

129,91

640,76

Π59

545,37

129,91

675,28

Π60

579,90

129,91

709,81

Π61

614,42

129,91

744,33

Π62

648,93

129,91

778,84

Π63

683,47

129,91

813,38

Π64

717,99

129,91

847,90

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50%)

ΑΠΟ 01/01/2011

Σ51

228,61

139,19

367,80

Σ52

279,21

139,19

418,40

Σ53

333,30

139,19

472,49

Σ54

363,87

139,19

530,06

Σ55

419,71

139,19

558,90

Σ56

473,38

139,19

612,57

Σ57

506,20

139,19

645,39

Σ58

547,35

139,19

686,54

Σ59

584,32

139,19

723,51

Σ60

621,33

139,19

760,52

Σ61

658,30

139,19

797,49

Σ62

695,28

139,19

834,47

Σ63

732,28

139,19

871,47

Σ64

769,28

139,19

908,47

 

 

Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ καταβάλλονται ανά δίμηνο.

Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών στην ίδια κατηγορία.

 

Πηγή: oaee.gr


efm_728x90