30/05/2014
ΟΑΕΕ: Συχνές Ερωτήσεις για θέματα Παροχών Συντάξεων

 

Έχω δύο ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ). Πότε θεωρείται ότι ο χρόνος ασφάλισης ανάμεσα σε δύο φορείς (όπως με το ΙΚΑ) είναι παράλληλος και πότε υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης?

Όταν υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ο ασφαλισμένος έχει διανύσει ένα χρονικό διάστημα στην ασφάλιση ενός φορέα απασχόλησης πριν διακόψει από αυτόν προκειμένου να περιέλθει στην ασφάλιση του επόμενου φορέα απασχόλησης. Υπάρχει δηλαδή διαδοχικά έναρξη-διακοπή-έναρξη-διακοπή. Ένας ασφαλισμένος έχοντας τηρήσει το παραπάνω σχήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης στο σύνολο του προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ενώ όταν κάποιος υπήρξε ασφαλισμένος για χρονικό διάστημα σε δύο φορείς ταυτόχρονα, αυτός ο χρόνος θεωρείται παράλληλος και κατά τη συνταξιοδότηση του από τον τελευταίο φορέα αφαιρείται από τον έναν ασφαλιστικό φορέα κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου. Αυτό συμβαίνει διότι ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης μετράει μόνο μια φορά κατά τη σύνταξη.

Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνο παράλληλης ασφάλισης σε δύο Ταμεία;

Όχι, μόνο χρόνο διαδοχικής ασφάλισης.

Ο παράλληλος χρόνος χάνεται?

Όχι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να λάβει ο ασφαλισμένος δεύτερη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων με τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που ισχύουν ( - 65 ετών και 16 έτη ασφάλισης για τη μισή σύνταξη – 65 ετών και 20 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη).

Επιστρέφονται οι εισφορές που κατέβαλα για την ασφάλιση μου στον ΟΑΕΕ όταν ο αντίστοιχος χρόνος είναι παράλληλος με άλλον φορέα ή γενικά δεν επαρκεί για συνταξιοδότηση από τον ΟΑΕΕ;

Όχι και τούτο διότι οι εισφορές που καταβάλλονται για την άσκηση επαγγέλματος υποχρεωτικά υπαγόμενου στην ασφάλιση του Οργανισμού είναι απαιτητές και επιπλέον δεν προβλέπεται επιστροφή εισφορών λόγω μη εκπληρώσεως της προσδοκίας συνταξιοδοτήσεως.

Είμαι μητέρα με ανήλικο τέκνο, 58 ετών, Παλαιά ασφαλισμένη με χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ. Από τον ΟΑΕΕ που είναι τελευταίος φορέας πότε θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νέο ασφαλιστικό νόμο 3863/2010?

Σε κάθε περίπτωση για όλους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ισχύουν κοινές προϋποθέσεις σύνταξης ( - 60 ετών και 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010 ενώ με το Ν.3863/10 ο χρόνος των 35 ετών ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης και αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης – 65 ετών και 15 έτη ασφάλισης). Επισημαίνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 στην οποία γίνεται αναφορά για συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικο τέκνο και 5500 ημέρες εργασίας δεν έχει εφαρμογή στον ΟΑΕΕ.

Εφόσον δεν συγκεντρώνω τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον τελευταίο φορέα που είναι ο ΟΑΕΕ είναι δυνατόν να απορρίψει και να λάβω σύνταξη από τον επόμενο κατά φθίνουσα σειρά ημερών εργασίας φορέα ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ)?

Ναι, εάν σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης δεν έχετε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού – στην περίπτωση σας του ΟΑΕΕ – 1500 ημέρες εκ των οποίων 500 την τελευταία πενταετία που απαιτούνται ή αν τις έχετε πραγματοποιήσει αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του (απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης) βασική προϋπόθεση για να καταστεί αρμόδιος ο επόμενος φορέας κρίσης – όπως το ΙΚΑ – είναι να έχετε συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού (ή να έχει κριθεί ανάπηρος με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας αν πρόκειται για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας). Δηλαδή ο ΟΑΕΕ αφού απορρίψει προκειμένου να διαβιβάσει το αίτημα στον επόμενο φορέα κρίσης (ΙΚΑ) θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το 60ο έτος ηλικίας που απαιτείται από την νομοθεσία του Οργανισμού.

Θα καταθέσω για συνταξιοδότηση στον τελευταίο μου ασφαλιστικό φορέα που είναι το ΙΚΑ. Ενδιαμέσως υπήρξα ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ. Σήμερα εκκρεμεί οφειλή στον ΟΑΕΕ. Αν δεν πληρώσω τι θα συμβεί κατά την αποστολή του χρόνου στο ΙΚΑ?

Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός μας οφείλει να γνωστοποιήσει ολόκληρο το χρόνο αποδεδειγμένης επαγγελματικής απασχόλησης, έστω και αν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν έχουν καταβληθεί εισφορές. Η γνωστοποίηση αυτή του χρόνου ασφάλισης έχει σαν σκοπό μόνο τον καθορισμό του αρμόδιου για την κρίση και την απονομή της σύνταξης φορέα. Εν συνεχεία και εφόσον από την ανάλυση των χρόνων προκύπτει ότι υπάρχει αρμοδιότητα για την κρίση και την απονομή της σύνταξης από το ΙΚΑ στην προκειμένη περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε με υπεύθυνη δήλωση σας να μεταφερθεί ο πληρωμένος χρόνος μόνο (εφόσον επαρκεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού σας δικαιώματος) ή και μέρος του απλήρωτου χρόνου (όσου απαιτείται για τη θεμελίωση). Βάσει αυτού, του πληρωμένου χρόνου, θα προσδιοριστεί και το τμήμα σύνταξης του Οργανισμού μας.

Τελευταίος φορέας ασφάλισης μου είναι ο ΟΑΕΕ στον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοτελούς συνταξιοδότησης και είχα προηγουμένως επιπλέον 10 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ. Συμφέρει να συνυπολογίσω στο συνολικό χρόνο και τα ένσημα του ΙΚΑ? Θα βελτιωθεί το ποσό σύνταξης?

Ναι, σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει βελτίωση καθώς το ποσό της σύνταξης του ΟΑΕΕ θα προστεθεί και το τμηματικό ποσό του ΙΚΑ. Ειδικότερα όμως και από 01/01/2011 βάσει του αρθ.5 παρ.3 του Ν.3863/2010 επαναπροσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών (όπως το ΙΚΑ) ή το Δημόσιο, βάσει ων οποίων υπολογίζεται το ποσό σύνταξης ώστε εκτός από την επικαιροποίηση αυτών με βάση τον μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή να υπολογίζεται πλέον και η εξέλιξη των εισοδημάτων και η αναβάθμιση της ασφαλιστικής κλάσεως των ασφαλισμένων. Αυτό θα γίνεται με τον πολλαπλασιασμό των συντάξιμων αποδοχών του ΙΚΑ, για κάθε έτος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από την διακοπή της ασφάλισης σε αυτό μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης, με ορισμένους συντελεστές σύμφωνα με την εξέλιξη των συντελεστών ωρίμανσης των μισθών και ημερομισθίων.

Έχω ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ για 34 έτη και προηγουμένως είχα και 3 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με τα 37 έτη ασφάλισης άνευ ορίου ηλικίας?

Όχι, διότι συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης άνευ ορίου ηλικίας από τον ΟΑΕΕ προβλέπονται για ασφαλισμένους που μέχρι 31-12-2010 είχαν χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης που διανύθηκε ολόκληρος σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων όπως στον ΟΑΕΕ και επομένως δεν έχει εφαρμογή στη διαδοχική ασφάλιση αν ο συνολικός χρόνος ασφάλισης προέρχεται από διαφορετικούς φορείς δηλαδή ασφάλιση σε φορέα μισθωτής εργασίας – διακοπή – ασφάλιση σε φορέα ελευθέρων επαγγελματιών.

Πως υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης στο ΝΑΤ ή ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά το συνυπολογισμό στη σύνταξη του ΟΑΕΕ?

Ο Οργανισμός μας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης υπολογίζει το χρόνο υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης του ιδίου όσο και των άλλων Οργανισμών που συμμετέχουν στη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, σε έτη και μήνες, που αναλύονται σε 300 ημέρες για κάθε έτος και 25 ημέρες ασφάλισης για κάθε μήνα, πλην του ΝΑΤ που υπολογίζεται με 30 ημέρες το μήνα και 360 ημέρες το χρόνο. Όσον αφορά τον χρόνο στρατιωτικής θητείας ισχύει ότι ο ΟΑΕΕ, ως ασφαλιστικός Οργανισμός που υπολογίζει τον χρόνο ασφάλισης σε έτη και μήνες, θα υπολογίζει για ένα έτος στρατιωτικής θητείας 12 μήνες και 30 ημέρες για κάθε μήνα.

Έχω χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ (1/1996-12/1998) και κατόπιν στον ΟΑΕΕ. Θα έχει εφαρμογή στην περίπτωση μου η διαδοχική ασφάλιση?

Ναι, εφόσον συνεχίσατε να ασφαλίζεστε στον ΟΓΑ από 1-1-1998 και μετά οπότε και συστάθηκε στον ΟΓΑ Κλάδος Κύριας Ασφάλισης και δύναται από αυτή την ημερομηνία να υπάρξει εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του ΟΓΑ και άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης όπως ο ΟΑΕΕ.

 

Πηγή: oaee.gr


efm_728x90