30/12/2013
Βεβαίωση εισφορών - Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Ασφαλιστικές ενημερότητες χορηγούνται υπό την προϋπόθεση της μη υπάρξεως οφειλής ή του διακανονισμού αυτής.

Η ισχύς τους για μεν τους Ελεύθερους Επαγγελματίες είναι τετράμηνη για δε τους Μισθωτούς και για όσους έχουν κάνει διακανονισμό δίμηνη.

Κατ' εξαίρεση η ισχύς των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση είναι ετήσια.

Όλες οι βεβαιώσεις χορηγούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά τις ώρες συναλλαγής ( 8:00 - 13:00) είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με FAX ( 3740- 139).

Οποιοδήποτε τύπο βεβαιώσεως μπορεί να ζητήσει ο ασφαλισμένος και μέσω του Ο.Τ.Ε. με τον τετραψήφιο αριθμό 1502.

Η απαραίτητη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει παροχές από τον Κλάδο Υγείας, γίνεται από το τμήμα Εισφορών.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει η καταβολή των εισφορών, όλων των κλάδων, ολόκληρου του προηγουμένου έτους.

Βεβαιώσεις για συνυπηρέτηση ή για λήψη κοινωνικών παροχών από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς εκδίδονται αυθημερόν από τις θυρίδες του τμήματος των Εισφορών.

 

Πηγή: tsmede.gr


efm_728x90