30/12/2013
Διακανονισμός καθυστερούμενων ααφαλιστικών εισφορών

 

Σύμφωνα  με  τις διατάξεις του αρθρ. 49 § 1 του Ν. 3518/2006 ( Φ.Ε.Κ.  272 /21-12-2006 ) παρέχεται   η δυνατότητα διακανονισμού των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών , παρατείνοντας την ισχύ των διατάξεων του αρθρ. 10 § 1 του Ν. 3385/2005 , από την επομένη της λήξης της ισχύος αυτών και μέχρι τις  31/03/2007 .

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Ως το τέλος Μαρτίου 2007 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

·        Μείωση κατά 80% των προσθέτων τελών αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ

·        Μείωση κατά 50% των προσθέτων τελών αν οι οφειλές εξοφληθούν σε 80 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ελάχιστο ποσό κάθε δόσης 100,00 € στο Σύνολο των Κλάδων Ασφάλισης.

 

Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει την εφάπαξ ρύθμιση της οφειλής του, πρέπει να καταβάλει το σύνολο της οφειλής ( αφού του αφαιρεθεί το 80% των προσθέτων τελών).

Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει την τμηματική εξόφληση της οφειλής του (με αφαίρεση του 50% των προσθέτων τελών) πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση καθώς και προκαταβολή 5% επί της οφειλής του,   την ημέρα που θα υπαχθεί στη ρύθμιση και πάντως όχι αργότερα από το τέλος του Μαρτίου  2007.

Για την καταβολή της κάθε δόσης , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των τρεχουσών εισφορών.

Ο διακανονισμός χάνεται αν :

·        δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα 6 συνολικά δόσεις (οι εκπρόθεσμες δόσεις καταβάλλονται έντοκα)

·        αν δεν εξοφλούνται οι τρέχουσες εισφορές

·        ή αν δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα οι τρέχουσες εισφορές.

 

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με προηγούμενο διακανονισμό π.χ. αυτόν του Ν. 2676/99 που αναλύεται παρακάτω.

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά το τέλος Μαρτίου η δυνατότητα διακανονισμού οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 2676/99.

 

Με τις διατάξεις αυτές ο  ασφαλισμένος μπορεί :

 

Α. Να εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του με μείωση κατά 20% των προσθέτων τελών ή

Β. Να εξοφλήσει τμηματικά την οφειλή του ως εξής:

 

Προκαταβάλει:

·        το 20% της οφειλής αν αυτή είναι μικρότερη ή ίση των 2934,70 ευρώ ή

·        το 15% της οφειλής αν αυτή είναι από 2934,71 ευρώ έως 10271,46 ευρώ ή

·        το 10% της οφειλής αν αυτή υπερβαίνει τα 10271,46 ευρώ.

 

 Το υπόλοιπο, μετά της αφαίρεση της προκαταβολής ποσό, μερίζεται σε 36 το πολύ μηνιαίες δόσεις. Το ποσό κάθε δόσης δε μπορεί να είναι μικρότερο από 88,04  ευρώ για κάθε Κλάδο ΤΣΜΕΔΕ.

Αν η οφειλή εξοφληθεί σε 12 δόσεις παρέχεται έκπτωση του 15% των προσθέτων τελών, ενώ αν εξοφληθεί σε 24 δόσεις παρέχεται μείωση του 10% των προσθέτων τελών.

Ο διακανονισμός χάνεται αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα δύο συνεχείς δόσεις ή αν δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα οι τρέχουσες εισφορές.

Αν ο ασφαλισμένος χάσει για πρώτη φορά το δικαίωμα του διακανονισμού μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μετά από 6 τουλάχιστον μήνες από την έκδοση της αρχικής απόφασης διακανονισμού, αλλά το ποσό της προκαταβολής είναι διπλάσιο από το προαναφερόμενο κατά την πρώτη αίτηση.

Αν ο ασφαλισμένος χάσει για δεύτερη φορά το διακανονισμό μπορεί να υποβάλει τρίτη και τελευταία αίτηση διακανονισμού αλλά υποχρεούται να προκαταβάλει το 40% της συνολικής οφειλής.

 

Τέλος, θυμίζουμε ότι οι εκπρόθεσμα καταβαλλόμενες εισφορές υπολογίζονται με βάση τις τρέχουσες τιμές και βαρύνονται με πρόσθετα τέλη που υπολογίζονται επί των αρχικών (όχι των τρεχουσών κατά την ημερομηνία εξόφλησης)  τιμών των εισφορών. Το ποσοστό των προσθέτων τελών σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1.5% για κάθε επόμενο μήνα .

 

Σημείωση

 Ασφαλισμένοι και εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους νομούς Κεφαλληνίας και Ιθάκης  που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές έως 31/01/2006 ή έχουν διακανονίσει οφειλές και δεν έχει εξοφληθεί ο διακανονισμός θα τύχουν ειδικών ρυθμίσεων που θα καθορισθεί λεπτομερώς η εφαρμογή τους  με υπουργική απόφαση ( § 2 αρθρ. 49 του Ν. 3518/2006 ) .

 

Με το άρθρο 61 του Ν. 2676/99 και την 200/4689/11-02-99 Α.Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. δίνεται η δυνατότητα σε όσους οφείλουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, να κάνουν διακανονισμό των οφειλών τους σε δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν κατά ανώτατο όριο και κατά κλάδο τις 36 δόσεις.

 

Με την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής επί της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής ( κατά κλάδο ) ίσης με :

  1. Για οφειλή μέχρι 2935 € ποσοστό προκαταβολής 20%
  2. Για οφειλή από 2935 € μέχρι 10272 €προκαταβολή 15%
  3. Για οφειλή από 10272 € και άνω προκαταβολή 10%

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 6 τεκμαρτών ημερομισθίων της 6ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α., όπως ισχύει κάθε φορά στρογγυλοποιουμένη σε χιλιάδα δραχμών ( κατά κλάδο ).

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης γίνεται έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη. Επίσης έκπτωση 15% στα πρόσθετα τέλη γίνεται όταν ο διακανονισμός εγκριθεί έως 12 μηνιαίες δόσεις και 10% όταν γίνει έως 24 δόσεις. Η έκπτωση αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις.

Γα να γίνει ο διακανονισμός θα πρέπει να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο αιτήσεως που διατίθεται από το Ταμείο ( Τμ. Πρωτοκόλλου ), αφού προηγουμένως ζητήσετε την εκτύπωση της οφειλής σας από το Τμήμα Εισφορών.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο ( 2 ) συνεχόμενων δόσεων καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων εισφορών.

Κάθε αναδρομική αύξηση ασφαλίστρων, αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο με το οποίο έγινε ο διακανονισμός αυτός και αναζητούνται οι διαφορές με τον ίδιο τρόπο που αναζητούνται και οι δόσεις του διακανονισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η πληρωμή της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως διακανονισμού και η υποχρέωση έγκαιρης καταβολής των δόσεων είναι ανεξάρτητη από την αποστολή των σχετικών ειδοποιητηρίων τα οποία αποτελούν απλή υπενθύμιση.

Στον διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν και οι υπό συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 915/79, ουδεμία σύνταξης απονέμεται αν δεν γίνει προηγουμένως εξόφληση όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεων μαζί με τα πρόσθετα τέλη και αναπροσαρμογές.

Με τις διατάξεις του άρθρου 61,<<όπου από τις κείμενες διατάξεις ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης η προηγούμενη εξόφληση των οφειλών σε περίπτωση υπαγωγής στον διακανονισμό του άρθρου αυτού, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση αυτή και η σύνταξη καταβάλλεται την 1η του επομένου της εξόφλησης μήνα .

Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό εισάγει η παρ. 9 του άρθρου 61 σύμφωνα με την οποία η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις εάν το οφειλόμενο ποσόν δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι ( 20 ) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό οργανισμό. Τα δε ποσά οφειλής, προσαυξημένα με τα πρόσθετα τέλη, συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τις συντάξεις σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από είκοσι ( 20 ).Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα που απονεμήθηκε η σύνταξη.

 

Αντιμετώπιση Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών 

Με ειδικές διατάξεις ρυθμίζουν τον τρόπο εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.

Με απόφαση υπουργών ρυθμίζονται για κάθε περίπτωση οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

 

Πηγή: tsmede.gr


efm_728x90