30/12/2013
Ασφαλιστικές Εισφορές

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται εμπρόθεσμα πάντοτε στην Ε.Τ.Ε. ή στα Ε.Λ.Τ.Α. ή μέσω πιστωτικής κάρτας (VISA) για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και μόνο στην Ε.Τ.Ε. για τους Μισθωτούς.

 

Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που γίνεται για μεν τους Ελεύθερους Επαγγελματίες έως το τέλος του πρώτου τετραμήνου κάθε εξαμήνου και για ολόκληρο το εξάμηνο ( δηλαδή μέχρι το τέλος Απριλίου και το τέλος Οκτωβρίου.

 

Η παρακράτηση και απόδοση προσωπικών και εργοδοτικών εισφορών  διενεργείται από τους εργοδότες εντός του επομένου μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές οι αμοιβές συνυποβάλλοντας και τις σχετικές αναλυτικές καταστάσεις ( αρθ. 6 Ν. 915/79  , πρβλ άρθρα 13 και 21 του ιδίου νόμου) .

Στις αμοιβές από υπερωριακή απασχόληση  και σε κάθε άλλη αυτοτελώς καταβαλλόμενη πρόσθετη αμοιβή στους υπαγόμενους στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς  διενεργείται κράτηση υπέρ του Κ.Υ.Τ. ( προσωπική και εργοδοτική εισφορά ) υπολογιζόμενη και στις περιπτώσεις αυτές στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών  με ανώτατο όριο υπολογισμού  την ανωτάτη κλάση του Ι.Κ.Α. (2.226,00 euro)   όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά .

 

Για τους μισθωτούς που υπάγονται στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς  όλες οι εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο τα 5.076,51 euro  ( πρβλ Φ. 80000/οικ.3400/160 -10/02/2005 Υπουργείου Απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας ) .

 

Υπενθυμίζεται ότι εισφορές αποδίδονται για τους νέους ασφαλισμένους για  όλους τους κλάδους  επί 14 μισθών , ενώ για τους παλαιούς επί 12 μισθών και μόνο για τον Κλάδο Υγείας  επί 14 μισθών .

 

Κάθε ειδική διάταξη  κατισχύει   της γενικής .

 

Ασφαλισμένοι  που απασχολούνται με « σύμβαση έργου » όπως αυτή συνομολογείται ( και προσδιορίζεται  από τις αποφάσεις των δικαστηρίων ) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλουν ασφάλιστρα ελευθέρου επαγγελματία .

 

Οι ωρομίσθιοι που απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες και οι αποδοχές είναι μικρότερες από 634,56 euro  ανεξάρτητα εάν υπάγονται στο παλαιό ασφαλιστικό ( ημερομηνία εγγραφής στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 31/12/1992 ) ή στο νέο ασφαλιστικό ( εγγραφέντες  στο Ταμείο μετά την 01/01/1993 ) πληρώνουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες για όλους τους κλάδους ασφάλισης. Εάν η αμοιβή τους είναι πάνω απο 634.60 € θεωρούνται  μισθωτοί και γίνεται  παρακράτηση  και απόδοση  προσωπικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών  εισφορών  .

 

Οι υπηρεσίες που τους απασχολούν υποχρεούνται, σύμφωνα με την 217/4246/09.03.1994 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του ΤΣΜΕΔΕ, για τους παλαιούς ασφαλισμένους να επιβαρύνονται και να καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές για τον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) ποσοστό 13,33% επί των ακαθαρίστων αποδοχών και επί του Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ) ποσοστό 4,30% επί των ακαθαρίστων αποδοχών σε ποσό το οποίο δε μπορεί να είναι κατώτερο από το εκάστοτε ισχύον ΑΕΠ που σήμερα είναι  634,56 EYRO. Μόνο ο κλάδος υγείας  υπολογίζεται επί 14 (12 μήνες & Δώρο Πάσχα & Επίδομα Αδείας & Δώρο Χριστουγέννων).    

 

Για τους νέους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 οι υπηρεσίες που τους απασχολούν ως ωρομίσθιους υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο εργοδοτικές εισφορές επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων αποδοχών και χωρίς κατώτατο όριο όπως αναλυτικά παραθέτουμε:

1)       Για το κλάδο Κύριας Σύνταξης εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 13,33%.

2)       Για το κλάδο Επικουρικού  εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό  3%, και

3)       Για το κλάδο Υγείας Τεχνικών εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 4,3%.

Όλοι οι κλάδοι υπολογίζονται επί 14 .

 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των ωρομισθίων μηχανικών δεν επηρεάζονται από το εάν αυτός απασχολείται σε έναν ή περισσότερους εργοδότες.

 

Η πληρωμή με αυτόν τον τρόπο γίνεται βάσει ειδικών ειδοποιητηρίων πληρωμής που εκδίδει το ταμείο και αποστέλλει στους υπόχρεους επί των οποίων αναγράφεται και η προθεσμία εξόφλησης αυτών.

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των ανωτέρω προθεσμιών οι εισφορές και των ελευθέρων επαγγελματιών και των μισθωτών, πληρώνονται με τιμές που ισχύον κατά την ημερομηνία εξόφλησης, επιπλέον δε επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος που ανέρχεται σε

 

1)       3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και στη συνέχεια

2)       1% για κάθε επόμενο μήνα περαιτέρω καθυστέρηση.

 

Ειδικά για τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται για εξόφληση δόσεων διακανονισμού υπάρχει η δυνατότητα μία και μόνο μία ληξιπρόθεσμη δόση να εξοφλείται μαζί με την επόμενη στην Ε.Τ.Ε ή στα Ε.Λ.Τ.Α. χωρίς να απαιτείται να προσέλθει ο ασφαλισμένος στο Ταμείο.

 

Προς διευκόλυνση και ενημέρωση των ασφαλισμένων παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες με τις κατά μήνα ασφαλιστικές εισφορές κατά κατηγορία και ασφαλιστικό καθεστώς.

 

Πηγή: tsmede.gr


efm_728x90