16/12/2013
Πρακτικό Απορρόφησης Θυγατρικής Α.Ε. από την Απορροφούσα Α.Ε.

 

                                                                                Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ » και με διακριτικό

τίτλο  « ΚΑΠΠΑ  Α.Ε

 

της 04-07-2013

 

Σήμερα την 04η Ιoυλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος …….. και ώρα 11.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. …………, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού ……… αριθ. …, του Δήμου ………ιδιόκτητα γραφεία της.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

 

1.   …………………………               Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος

2.   ………………………..                Αντιπρόεδρος

3.   ………………………..                Μέλος

4.   ………………………..                Μέλος

 

Παρισταμένου του συνόλου των κ.κ. Συμβούλων και κατά συνέπεια απαρτία αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του θέματος:

 

Θέμα:  Λήψη απόφασης απορρόφησης της Α.Ε .........από την εταιρεία μας και τρόπος συγχώνευσης.

 

     Tο διοικητικό συμβούλιο κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει τη συζήτηση του μόνον θέματος  της παρούσης ειδικής συνεδρίασης  σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού ,για την πιστοποίηση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου.

     Για το θέμα αυτό και μετά από έλεγχο, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ,ότι καταβλήθηκε το σύνολο του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων δηλαδή Ευρώ (τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ.) , με Κεφαλοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά 475.000,00 ευρώ.

   

     Μετά από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

 

παρκτικό Γ.Σ./Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90