16/12/2013
Πρακτικό Eξουσιοδότησης ΑΤΕ e-banking

 

                              Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – KΑΠΠΑ » και με διακριτικό τίτλο  « ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.

                                               της …………

 

Σήμερα την ………..του έτους …….., ημέρα της εβδομάδος …….. και ώρα ……π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Γεωργίου ΚΑΠΠΑ, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού ………αριθ. …., του Δήμου Αθηναίων στα γραφεία της.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

 

1.   ......................                       Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος

2.   ......................                       Αντιπρόεδρος

3.   .....................                        Μέλος

4.   .....................                        Μέλος

 

Παρισταμένου του συνόλου των κ.κ. Συμβούλων και κατά συνέπεια απαρτία αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του θέματος:

 

Θέμα 1ον: Παροχή εξουσιοδότησης για σύναψη σύμβασης πρόσβασης στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της XXX

Αναφορικά με το Θέμα 1ον ο Πρόεδρος εισηγείται την απόκτηση από την Εταιρία της υπηρεσίας e-Banking της Τράπεζας  X, το οποίο θα υποστηρίζει την δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών και συναλλαγών επί Αμοιβαίων Κεφαλαίων ηλεκτρονικά, δυνάμει σχετικής συμβάσεως που θα καταρτίσει με την ανωτέρω Τράπεζα.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα :

Εγκρίνεται η σύναψη με την ………... σύμβασης, δυνάμει της οποίας η Εταιρία θα έχει δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω e-Banking και εξουσιοδοτείται:

ο κ.κ. ……………… να υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας την ανωτέρω σύμβαση, με όποιους όρους και συμφωνίες αυτή περιέχει.

 

Θέμα 2ον: Ορισμός εξουσιοδοτημένου/ων εκπροσώπου/ων e-Banking της Εταιρίας

Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως εκπρόσωπο e-Banking της Εταιρίας, τον κ. ………….. με Α.Φ.Μ   …………… την οποία εξουσιοδοτεί να χειρίζεται από κοινού ή διαζευκτικά (σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός) όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των Συναλλαγών μέσω e-Banking, και ενδεικτικά:

Τον ορισμό και την απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου της Εταιρίας και του/των Χρήστη/ων ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα με καθορισμό εγκριτικών επιπέδων), την παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιοδήποτε κωδικού –συσκευής κρίνει η Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ).

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και ο πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της λύεται η συνεδρίασης

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                                      

                  Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 


  (Τόπος)            (Ημερομηνία)

Ο Πρόεδρος
……………………
…………

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90