16/12/2013
Πρακτικό Πώλησης Φορτηγού

 

                                                       Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ » και με διακριτικό:

τίτλο  « ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

 

της ………………..

 

Σήμερα την ………….. του έτους ……….., ημέρα της εβδομάδος ……….. και ώρα ……. π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου …………….. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού ……….. αριθ. ….., του Δήμου ……………………. ιδιόκτητα γραφεία της.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

 

1.   ………………      …………….     Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

2.   ………………      ………………   Αντιπρόεδρος

3.   ………………      ………………   Μέλος

4.   ………………       .……………..  Μέλος

5.   ………………        ……………..  Μέλος

 

Προσελήφθη δε, η κα…………… ως γραμματέας.

 

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, κατά το νόμο και το καταστατικό.

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης : Πώληση του φορτηγού …………. με αριθμό κυκλοφορίας …………

 

Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα όπως προβεί σε πώληση του φορτηγού …………. με αριθμό κυκλοφορίας …………. στην τιμή των………………Ευρώ (   €) συν το επιπλέον ΦΠΑ . Ως εκ τούτου, εξουσιοδοτεί τον κύριο……..   ……… του ……… με αριθμό δελτίου ταυτότητας …………. όπως υπογράψει κάθε απαιτούμενο σχετικό έγγραφο  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πώλησης του Φορτηγού αυτοκινήτου που κατέχει η  Εταιρεία μας προκειμένου να μεταβιβαστεί στην Εταιρεία ………………με αριθμό φορολογικού μητρώου ………… ,η οποία έχει έδρα στην …………………. στην …………..

 

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Πρόεδρος Δ.Σ., Πρακτικό

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90