16/12/2013
Πρακτικό Εξουσιοδότησης Εταιρείας Μεταβίβασης Αυτοκινήτου

                                                 

                                                     Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΚΑΠΑ » και με διακριτικό τίτλο  « ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

 

της …………..

 

Σήμερα την ………… του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ……………., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού …..  αριθ. …, του Δήμου …….. ιδιόκτητα γραφεία της.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

 

 

1.       …………….   ………….          Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος

2.       …………….   ………….          Αντιπρόεδρος

3.       …………….   …………..         Μέλος

4.       …………….    ………….         Μέλος

5.          ……………     ………….       Μέλος

 

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, κατά το νόμο και το καταστατικό.

 

Θέμα: Εξουσιοδότηση σε κύριο ………….. δια μεταβίβαση ……………..

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εξουσιοδοτεί τον κ……………., με αριθμό δελτίου ταυτότητας: …………Α/Τ …………, όπως υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί προκειμένου να γίνει μεταβίβαση του Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας …… με αριθμό κυκλοφορίας: …….

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

 

Πρόεδρος Δ.Σ.- Μέλη Δ.Σ.

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90