16/12/2013
Πρακτικό Έγκρισης Αγοράς Οικοπέδου

 

Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΚΑΠΠΑ » και με διακριτικό τίτλο  « ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

 

 

της 10/04/13

 

Συνήλθαν σήμερα την ………..του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της εδρεύουσας στο Δήμο ………..Αττικής, οδός….., αρ……, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ………………………, που εκπροσωπείται νόμιμα, εκτάκτως, αυτοκλήτως  από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του δηλαδή:

α. ……………………του…………, κάτοικος ……… Αττικής, οδός……………..,

    αρ…., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

β. ………………… σύζυγος ……….., κάτοικος ……….Αττικής, οδός  ……………, αρ….,

γ. ……………….     του   ……………,  κάτοικος   Αθηνών,   οδός…………, αρ…..

δ. ………………..   του  ……………, κάτοικος ……………  Αττικής, οδός………., αρ...

ε. ………………..,  του……….,     κάτοικος………., οδός  …………, αρ…..

 

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, κατά το νόμο και το καταστατικό.

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης : Αγορά οικοπέδου επί των οδών ……και ………….

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ……………., γνωρίζει στο Δ.Σ. ότι πωλείται οικόπεδο επί των οδών ……..και ………. στην ……….., εκτάσεως …….τ.μ……) αντί ποσού …………Ευρώ και προτείνει να αγοραστεί με δάνειο.

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την αγορά του ανωτέρω ακινήτου με δάνειο που θα πάρει από τη ΧΧΧΧΧΧΧ Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. – υποκατάστημα ΧΧΧΧΧ  ποσού  ……..Ευρώ.

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ…………. να χειριστεί και υπογράψει οτιδήποτε απαιτηθεί σχετικά με την περαίωση της ανωτέρω υπόθεσης.

 

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90