16/12/2013
Πρακτικό Απόφασης Ακύρωσης Απόσχισης Κλάδων

 

Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ » και με διακριτικό τίτλο  « ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

 

της 09-08-13

 

Σήμερα την …………του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος .............  και ώρα 11.00 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ…………., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού …… αριθ. …., του Δήμου ……….. ιδιόκτητα γραφεία της.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

1.   .......................                      Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος

2.   .......................                      Αντιπρόεδρος

3.   .......................                      Μέλος

4.   .......................                      Μέλος

 

 

πλην του μέλους κ. ……………..του ……….., κατοίκου ……….. Αττικής, οδός …….., αριθμός .., που παραιτήθηκε, δυνάμει του από ………… Πρακτικού του Δ.Σ. και μη ακόμη αναπληρωθέντος.

 

Προσελήφθη δε, η κα. ………… ως γραμματέας.

 

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, κατά το νόμο και το καταστατικό.

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ακύρωση απόφασης απόσχισης των κλάδων των ………… και των ………………….

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού ακούστηκαν προσεχτικά όλες οι απόψεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να μην προχωρήσει η εταιρεία στην απόσχιση των κλάδων των …………. και των…………….. Ο λόγος για την ακύρωση της εν λόγω απόφασης, είναι η πεποίθηση ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποδυναμώσει το προφίλ και τη δύναμη της εταιρείας σε σχέση με τις συναλλαγές της και θα της στερήσει την απαραίτητη ευελιξία και δύναμη στο μερίδιο της αγοράς που ήδη κατέχει.

 

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90