16/12/2013
Πρακτικό Εταιρείας Δήλωσης Νέων Στοιχείων Ταυτότητας

 

Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ » και με διακριτικό τίτλο  « ΚΑΠΠΑ  Α.Ε’’

 

                                              της 20/04/13

 

Σήμερα την ………του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος …….και ώρα 11.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ………., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού …….αριθ. …., του Δήμου …………ιδιόκτητα γραφεία της.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

 

1.   …………….   …………..            Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος

2.   …………….   …………..            Αντιπρόεδρος

3.   …………….   …………..            Μέλος

4.   …………….   …………..            Μέλος

5.    …………….   …………..           Μέλος

 

Παρισταμένου του συνόλου των κ.κ. Συμβούλων και κατά συνέπεια απαρτία αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του θέματος:

 

Θέμα:  Δήλωση των νέων στοιχείων ταυτότητας των κάτωθι  :

           α) ……………………………………..

           β) …………………………………….

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία: ‘’………………………..” αποφασίζει ομόφωνα να προβεί στην ορθή δήλωση των στοιχείων ταυτότητας  στην αρμόδια νομαρχία για τα δύο μέλη του Δ.Σ .

 

Έτσι για τον κον ………………τα σωστά στοιχεία ταυτότητας είναι τα ακόλουθα :

Νούμερο ταυτότητας …………… / ………… ΑΤ …………κάτοικος οδός…………...

 

Ενώ για την Κα ……………………τα σωστά στοιχεία ταυτότητας είναι τα ακόλουθα :

Νούμερο ταυτότητας ………… / …………. κάτοικος οδός ………………..

 

     Μετά από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

Πηγή: Power Tax


efm_728x90