16/12/2013
Πρακτικό Εξουσιοδότησης Μεταρρύθμισης Προσημειουμένου Ακινήτου

 

 Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΚΑΠΑ » και με διακριτικό τίτλο  « ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

 

 

της 25-11-2013

 

Σήμερα την …………. του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. .........., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού ............ αριθ. .., του Δήμου Αθηναίων στα γραφεία της.

 

Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

 

1.   .........................                    Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος

2.   ........................                     Αντιπρόεδρος

3.   .......................                      Μέλος

4.   ......................                       Μέλος

 

Παρισταμένου του συνόλου των κ.κ. Συμβούλων και κατά συνέπεια απαρτία αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του θέματος:

 

Θέμα:  Παράσταση του κ. .......................του ……., στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

          

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία: ……………….-αποφασίζει και δίδει εντολή στον κ. …………………του …….., με αρ. δελτίου ταυτότητας ……., να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και να συναινέσει

 

Στη μεταρρύθμιση των υπ’ αριθ. -------------------- όπως έχει μεταρρυθμιστεί με την ---------, --------- και ------------ αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να γίνει η απαραίτητη σημείωση της μεταβολής του προσώπου του δανειστή στην κατάλληλη στήλη των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου ------------------, δυνάμει των ως άνω αποφάσεων κατά των εντολέων, ώστε οι κάτωθι προσημειώσεις υποθηκών να θεωρηθούν γενόμενες πλέον υπέρ της ΧΧΧΧΧΧΧ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ χχχχχχχ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΧΧΧΧΧΧΧΧ BANK. Οι προσημειώσεις είναι οι εξής:

 

1.     Προσημείωση για ποσόν --------------- εγγραφείσα την ----------- δυνάμει της υπ’ αριθ. ---------- απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Υποθηκοφυλακείο ---------------------  στον τόμο SΓ   φύλλο …., α.α. 4.

 

2.     Προσημείωση για ποσόν -----------------εγγραφείσα την ………δυνάμει της υπ’ αριθ. ……………απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ της Τράπεζας Εργασίας εγγραφείσα στο Υποθηκοφυλακείο …………στον τόμο ….., φύλλο …., α.α. 5 και η οποία στη συνέχεια εκχωρήθηκε στη δεύτερη των καθ’ ων (ΧΧΧΧΧ Τράπεζα) δυνάμει της υπ’ αριθ. ………… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκχώρηση σημειώθηκε στο περιθώριο την ……… στο Υποθηκοφυλακείο …………..

 

3.     Προσημείωση για ποσόν …………εγγραφείσα την ………δυνάμει της υπ’ αριθ. ……… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Υποθηκοφυλακείο …………….στον τόμο …… φύλλο .., α.α. 0.

 

4.     Προσημείωση για ποσόν ………… εγγραφείσα την …….δυνάμει της υπ’ αριθ. ………απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Υποθηκοφυλακείο ……………..στον τόμο……., φύλλο ….., α.α. 0.

 

Ήτοι τέσσερις προσημειώσεις συνολικού ποσού 650.000.000   ΕΥΡΩ

 Οι ως άνω προσημειώσεις ενεγράφησαν επί του κάτωθι ακινήτου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Επί ενός κτιρίου γραφείων αποτελούμενο από ημιυπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο μετά των συστατικών και παραρτημάτων αυτού και μετά του οικοπέδου του, κείμενου στη θέση «………» ή «…………» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου …………Αττικής, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου …………..Αττικής, εντός του υπ’ αριθ. …..οικοδομικού τετραγώνου και ειδικότερα επί της οδού …….. Το οικόπεδο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά 564,89, εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα -------- στο από …………. διάγραμμα που προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 00000/000000συμβόλαιο του συμβ/φου Αθηνών ………και ήδη εμφαινόμενου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ………στο από …….. τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του πολιτικού μηχανικού …….που προσαρτάται στο υπ’ αριθ. ……… συμβόλαιο της συμβ/φου Νέων………. και συνορεύει …… επί προσώπου …. του σχεδιαγράμματος μέτρων …. με την οδό ……, πλάτους μέτρων …., ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΣ επί πλευράς…. του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων ….. με ιδιοκτησία………, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Δ-Γ μέτρων …….με ιδιοκτησία αγνώστου, επί πλευράς Γ-Β του σχεδιαγράμματος μέτρων …… και επί πλευράς Β-Α μέτρων …… με ιδιοκτησία ……. και ΔΥΤΙΚΩΣ επί πλευράς Ε-Ζ του σχεδιαγράμματος μέτρων …… με ιδιοκτησία …….., επί πλευράς Ζ-Η μέτρων ……., με ιδιοκτησία ……. και επί πλευράς Η-Θ μέτρων ……, με ιδιοκτησία .

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ. Το προπεριγραφόμενο οικόπεδο περιήλθε στην α των καθ’ ων, κατά πλήρη κυριότητα, με εταιρική εισφορά από τον ένα εκ των μετόχων,  ………….δυνάμει του υπ’ αριθ ………….. καταστατικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών ……………..νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………………(τόμος -----και αυξ. Αρθ. …..).

 

Το ανωτέρω ακίνητο εμφαίνεται με τον ΚΑΕΚ 0………….. στο από ………. κτηματολογικό διάγραμμα του κτηματολογικού γραφείου……………..

 

     Μετά από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

πρόεδρος - μέλη Δ.Σ.

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90