16/12/2013
Πρακτικό Εταιρείας Παραίτησης Μέλους Δ.Σ

 

Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ » και με διακριτικό  τίτλο ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

                                                                                                       

 

της 02-11-2013

 

Συνήλθαν, σήμερα, την …………, ημέρα …….. και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της εδρεύουσας στο Δήμο ………….Αττικής, οδός …….. αριθμός , ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «………………» και με διακριτικό τίτλο “……….” που εκπροσωπείται νόμιμα, εκτάκτως, αυτοκλήτως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του, δηλαδή:

 

α) …………..  του ………., κάτοικος……….. Αττικής, οδός………, αριθμός …..  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

β)………………, σύζυγος………., κάτοικος …….  Αττικής, οδός…………..  , αριθμός …, Αντιπρόεδρος,

γ) ....................   του………., κάτοικος …….  Αττικής, οδός…….., αριθμός…..

          ε) ……………….  Του……., κάτοικος ……… Αττικής, οδός……..  , αριθμός…., ως μέλη,

 

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, κατά το νόμο και το καταστατικό.

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. …………..του ………

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ…………., ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι σήμερα, παρουσιάστηκε ενώπιόν του το μέλος του Δ.Σ., ο κ. …………, ο οποίος και του γνωστοποίησε την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. καθώς υποχρεούται να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτή η παραίτηση του ως άνω μέλους και το θέμα να συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ., για την αναπλήρωση του εν λόγω μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο .., παράγρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Η ως άνω εισήγηση έγινε, ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση, οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, που υπογράφεται, ως εξής:

Πρόεδρος  Δ.Σ.

Πηγή: Power Tax


efm_728x90