16/12/2013
Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους

 

Πρακτικό

 

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ » και με διακριτικό  τίτλο ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

                                                                                                

 

της 06/05/2013

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κλήθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για σήμερα, --------------, ημέρα της εβδομάδας-------- και ώρα 08:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στον Δήμο ---- --------- στην οδό ---------- αρ. --.

 

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ---------------------, ο οποίος προσλαμβάνει προσωρινά γραμματέα του την κ. --------------, με την έγκριση των παρισταμένων Μετόχων.

 

Στη συνέχεια διαβάζεται ο κατάλογος των Μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στα γραφεία της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα από αυτούς.

 

Αντίγραφο αυτού του καταλόγου με τις διευθύνσεις των μετόχων είχε θυροκολληθεί νόμιμα.

 

Διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρευρίσκονται όλοι οι Μέτοχοι που αναγράφονται στον κατάλογο ως εξής:

Μέτοχοι, ψήφοι

 

Επίσης διαπιστώνεται, ότι παρευρίσκονται και όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, αφού παρευρίσκονται σ’ αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο και το σύνολο των ψήφων.

 

Συνεπώς η Συνέλευση προχωράει σε εκλογή οριστικού Προέδρου και συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν δημοσιεύτηκαν στον τύπο.

 

Αυτό όμως καλύπτεται γιατί στη Συνέλευση αυτή παρευρίσκονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν όλο το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και το 100% των ψήφων.

 

Η Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη δήλωση αυτή του Προέδρου.

 

Μετά από αυτά ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία εκλέχθηκαν ομόφωνα, Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. -------- και γραμματέας η κ. -------------- -.

 

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωράει σε συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον:  Μετά από πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ.  και την ομόφωνη απόφαση των μετόχων η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση   αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους κο.-------------- με τον κο ------------ -------- που έγιναν με τα Πρακτικά του Δ.Σ. της ------- & ------------ και που δημοσιεύτηκαν στο υπ΄αριθμό -------- Φ.Ε.Κ  / -----------. Θέμα 2ον:     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.                         

 

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το πρακτικό και ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει την λήξη των εργασιών της.

Πρόεδρος,πρακτικό

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90