16/12/2013
Καταστατικό Σύστασης Νέας Ανώνυμης Εταιρείας

 

Πρακτικό

 

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ » και με διακριτικό  τίτλο ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

                                                                                                      

 

της -------------

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κλήθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία σε Γενική Συνέλευση για σήμερα, ---------------, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που εδρεύει στον Δήμο -------------στην οδό Τεμπών αρ. ---.

 

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας -------------------, ο οποίος προσλαμβάνει προσωρινά γραμματέα του την κ.------------------, με την έγκριση των παρισταμένων Μετόχων.

 

Στη συνέχεια διαβάζεται ο κατάλογος των Μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στα γραφεία της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα από αυτούς.

 

Αντίγραφο αυτού του καταλόγου με τις διευθύνσεις των μετόχων είχε θυροκολληθεί νόμιμα.

 

Διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρευρίσκονται όλοι οι Μέτοχοι που αναγράφονται στον κατάλογο ως εξής:

Μέτοχοι-μετοχές-ψήφοι

 

Επίσης διαπιστώνεται, ότι παρευρίσκονται και όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, αφού παρευρίσκονται σ’ αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο και το σύνολο των ψήφων.

 

Συνεπώς η Συνέλευση προχωράει σε εκλογή οριστικού Προέδρου και συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν δημοσιεύτηκαν στον τύπο.

 

Αυτό όμως καλύπτεται γιατί στη Συνέλευση αυτή παρευρίσκονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν όλο το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και το 100% των ψήφων.

 

Η Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη δήλωση αυτή του Προέδρου.

 

Μετά από αυτά ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία εκλέχθηκαν ομόφωνα, Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. ----------------- και γραμματέας η κ. ------------.

 

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωράει σε συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της ημερησίας διάταξης.

 

 

Θέμα :  Εν όψει της τελικώς επιτευχθείσας συμφωνίας για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία κέντρου ----------- κ.τ.λ. καθώς και την αποστολή των τελικών σχεδίων, μετά από πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ.  και την ομόφωνη απόφαση των μετόχων η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση   αποφάσισε ομόφωνα την εξουσιοδότηση του -------------------- όπως παραστεί όπως υπογράψει το καταστατικό σύστασης καθώς και οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σχετικό έγγραφο.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το πρακτικό και ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει την λήξη των εργασιών της.

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90