16/12/2013
Έκθεση πεπραγμένων του Δοικητικού Συμβουλίου

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -------------------

                                                        2   Απριλίου  2013

 

Κύριοι Μέτοχοι,

 

Σας παραθέτουμε κατωτέρω τα στοιχεία τόσο του Ενεργητικού όσο και του Παθητικού, τα διαμορφωθέντα αποτελέσματα της χρήσεως, εκθέτοντας εν ολίγοις τα απαραίτητα δεδομένα για την διαμόρφωση γνώμης επ’ αυτών.

 

Α.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

1.       Γήπεδα – Οικόπεδα                                                                        1,078,597.22 ευρώ.

 

2.     Κτίρια                                                                    811,978.95 ευρώ.

 

3.     Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                             3,619.66 ευρώ.

        που αντιπροσωπεύουν την αναπόσβεστη αξία

        των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού.                                    

 

4.     Μεταφορικά Μέσα                                                    13,139.93 ευρώ.

        που αντιπροσωπεύουν την αναπόσβεστη αξία

        των μεταφορικών μέσων της εταιρείας.                                               

 

5.     Έπιπλα και Σκεύη                                                  130,346.68 ευρώ.

        που αντιπροσωπεύουν την αναπόσβεστη αξία

        επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού.                                                  

 

6.     Ακιν. υπό εκτελ. προκ. κτησ. παγ. στοιχείων                        0.00 ευρώ.

 

7.       Έξοδα ίδρυσης &  α΄εγκαταστάσης                                     0,01 ευρώ.

 

8.     Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                                       21,245.23 ευρώ.

 

9.       Παραχωρήσεις & διακωμ.βιομ.ιδιοκτ.                                 0,02ευρώ.

 

10.   Συμμετοχές                                                                6,867.20 ευρώ.

        που αντιπροσωπεύουν την συμμετοχή της

        εταιρείας -------------                                                                        

 

11       Λοιπές μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις                          10.048,42 ευρώ.

 

12.   Αποθέματα                                                             688,339.44 ευρώ.

        που αντιπροσωπεύουν την αξία των αποθεμάτων

        της εταιρείας την 31/12/2013

 

12α. Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων                          2,111.34 ευρώ.     

 

13.   Πελάτες                                                                569.294,38 ευρώ .

        Μείον προβλέψεις                                                             0.00 ευρώ.

 

14.   Γραμμάτια εισπρακτέα                                              16,143.65 ευρώ.

 

15.   Επιταγές εισπρακτέες                                              423,721.28 ευρώ.

        Επιταγές στις Τράπεζες για εγγύηση                           92,602.10 ευρώ.

16.   Βραχυπρόθεσμες απαιτ. Κατά λοπ.συμ. ενδ. Επιχ.       30,442.91 ευρώ.

 

17.   Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες                                 101,334.62 ευρώ.

        Μείον προβλέψεις 44.11                                           19,817.47 ευρώ.

       

18.   Χρεώστες Διάφοροι                                                   207.154,17 ευρώ.

        που αντιπροσωπεύουν τις απαιτήσεις κατά του

        Ελληνικού Δημοσίου για το χρεωστικό υπόλοιπο

        ΦΠΑ, όσο και τις προκαταβολές των εργολαβικών

        Εργασιών μας και ακόμη τις απαιτήσεις μας κατά

        των πελατών μας.

 

19.   Λ/σμοί διχ/σεως για αγορές αποθεμάτων                           70.48 ευρώ.

 

20.   Ταμείο                                                                       7,354.01 ευρώ.

        Ποσό που καταμετρήθηκε στο Ταμείο της

        εταιρείας της 31/12/2013

21.   Καταθέσεις όψεως                                                   113,259.85 ευρώ.

        που αντιστοιχούν κατά την 31/12/2013 στο

        υπόλοιπο λογαριασμών όψεων στις Τράπεζες.

22.    Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού                            10,103,74 ευρώ

 

Σύνολο Ενεργητικού                                                                     4,318,172.81 ευρώ.

 

 

23. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων                             1,976,476.97  ευρώ.

      που αντιπροσωπεύουν Ε/Ε που εκδόθηκαν

      από την ΧΧΧΧΧΧ Τράπεζα και την Τράπεζα ΧΧΧΧΧΧ.

 

24.    Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                                                     1,152,943.30  ευρώ

 

 

Β.  ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

1.       Μετοχικό Κεφάλαιο                                                   900,000.00 ευρώ.

      που αντιστοιχεί σε αξία 300.000 μετοχών

      3 Ευρώ η μία

 

2.   Διαφορές από αναπροσαρμογή                                          483.05 ευρώ.

      που δημιουργήθηκαν από την αναπροσαρμογή

      της αξίας του Οικοπέδου της εταιρείας.

 

3.   Τακτικό Αποθεματικό                                                  70,806.62 ευρώ.

      που δημιουργήθηκε τόσο από τα κέρδη της                

      παρούσας χρήσεως, όσο και από τα κέρδη

      των προηγουμένων χρήσεων.

 

4.   Αφορολόγητα Αποθεματικά                                          82,870.07 ευρώ.

      που δημιουργήθηκαν από τα κέρδη των

      προηγουμένων χρήσεων.

 

5.   Υπόλοιπο Ζημίων εις Νέον                                          -40,851.88 ευρώ.

6.   Δάνεια Τραπεζών                                                       506,250.00 ευρώ.

 

7.   Προμηθευτές                                                         1,201,773.85 ευρώ.

      Το ποσό αυτό οφείλεται σε διάφορους

      Προμηθευτές της εταιρείας κατά την 31/12/2013

 

8.   Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                            34,046.78 ευρώ.

      Το ποσό αυτό οφείλεται σε διάφορους

      ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την 31/12/2013

 

9.   Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη                                   74,807.73 ευρώ.

      Το ποσό αυτό αφορά φόρους της Εταιρείας

      στο Ελληνικό Δημόσιο την 31/12/2013

 

10. Πιστωτές Διάφοροι                                                           582.04 ευρώ.

 

11. Μερίσματα πληρωτέα                                                588,682.88 ευρώ.

 

12. Τράπεζες Λογ. Βραχυπρ. Υποχρεώσεων                      708,897.34 ευρώ.

 

13.  Προκαταβολές πελατών                                                                      3.250,38 ευρώ.

 

14.  Επιταγές πληρωτέες                                                 186,358.96 ευρώ.

 

Σύνολο Παθητικού                                                 4,318,172.81 ευρώ.

 

15. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων                        1,976,476.97 ευρώ.

      που αντιπροσωπεύουν Ε/Ε που εκδόθηκαν

      από την ΧΧΧΧΧΧΧΤράπεζα και την Τράπεζα ΧΧΧΧΧ

 

16.  Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                                                                   1,152,943.30 ευρώ.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2013 ( 01/01/2013  μέχρι  31/12/2013)

 

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης

Εκ των ανωτέρω προκυψάντων Καθαρών κερδών  της χρήσης "2013  εκ προτείνουμε τον συμψηφισμό τους με τις ζημίες της προηγούμενης χρήσης 2012 .

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90