16/12/2013
Προσθήκη Νέου Σκοπού στο Καταστατικό

 

Πρακτικό

 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«« ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ » και με διακριτικό  τίτλο ΚΑΠΠΑ  Α.Ε.»

                                                                                                       

 

της ---------------

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κλήθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για σήμερα, -------------, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 08:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στον Δήμο ------------στην οδό Τεμπών αρ. ----

 

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ----------------, ο οποίος προσλαμβάνει προσωρινά γραμματέα του την κ. --------------, με την έγκριση των παρισταμένων Μετόχων.

 

Στη συνέχεια διαβάζεται ο κατάλογος των Μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στα γραφεία της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα από αυτούς.

 

Αντίγραφο αυτού του καταλόγου με τις διευθύνσεις των μετόχων είχε θυροκολληθεί νόμιμα.

 

Διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρευρίσκονται όλοι οι Μέτοχοι που αναγράφονται στον κατάλογο ως εξής:

 

Μέτοχοι Συνέλευσης

 

Επίσης διαπιστώνεται, ότι παρευρίσκονται και όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, αφού παρευρίσκονται σ’ αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο και το σύνολο των ψήφων.

 

Συνεπώς η Συνέλευση προχωράει σε εκλογή οριστικού Προέδρου και συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν δημοσιεύτηκαν στον τύπο.

 

Αυτό όμως καλύπτεται γιατί στη Συνέλευση αυτή παρευρίσκονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν όλο το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και το 100% των ψήφων.

 

Η Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη δήλωση αυτή του Προέδρου.

 

Μετά από αυτά ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία εκλέχθηκαν ομόφωνα, Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. --------------και γραμματέας η κ. --------------.

 

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωράει σε συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

 

Θέμα 1ον:  Μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.,  και την ομόφωνη απόφαση των μετόχων , η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση   αποφάσισε ομόφωνα την προσθήκη και νέου σκοπού στο Καταστατικό της Επιχείρησης με μετατροπή του άρθρου 3 παραγρ.1 του καταστατικού. Ο νέος σκοπός που προστίθεται είναι  οι λέξεις συντήρηση & επισκευή έτσι το άρθρο 3 παραγρ.γίνεται ως εξής :

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3
                     Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

α)   μελέτη, έρευνα, κατασκευή, διάθεση , συντήρηση ,επισκευή και εμπορία των παρακάτω :

α1. Συστημάτων  κατά κλοπής.

α2. Βιομηχανικών Αυτοματισμών.

α3. Οιασδήποτε ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογικής κατασκευής.

α4. Συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας γενικότερα.

α5. Μεταφορικών μέσων κάθε τύπου.’

α6. Ηλεκτρονικών κατασκευών με μικροϋπολογιστές (SOFTWARE – HARDWARE).

 

β)         Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, συντήρηση, επισκευή ,εμπορεία και ενοικίαση σκαφών θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων και πάντως τύπου, αυτοκινήτων, εφοδιασμένων με εξοπλισμό, οχημάτων ειδικών χρήσεων γενικά.

 

γ)   Τη λογιστική και ελεγκτική παρακολούθηση πάσας μορφής εταιρειών, με δικά της ή ξένα μηχανήματα, είτε στο δικό της χώρο  είτε στο χώρο των πελατών.

 

 

Θέμα 2ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

 

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το πρακτικό και ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει την λήξη των εργασιών της.

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90