20/06/2014
Άρθρο: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών(Κ.Φ.Α.Σ.) - Ν.4093/2012

Αναστασία Πηλιούνη - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) – 4093/2012


Κ.Φ.Α.Σ. Ν.4093/2012

Με το νέο νόμο 4093/2012 για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, λαμβάνονται εκσυγχρονιστικές αποφάσεις με σκοπό την απλοποίηση της πολυπλοκότητας του ΚΒΣ και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) αντικαθιστά 40 άρθρα του πολύπλοκου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με 14 νέα άρθρα, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.  Η εφαρμογή του Κ.Φ.Α.Σ ξεκίνησε την 01/01/2013, ενώ η εφαρμογή των λογιστικών ρυθμίσεων που προβλέπονται θα ξεκινήσει από την 01/01/2014, δίνοντας όμως τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις για άμεση εφαρμογή, εφόσον το επιθυμούν. Στόχος είναι η υπαγωγή όλων των επιχειρήσεων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, στον εν λόγω νόμο.

 1. Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών

Υπόχρεοι είναι όλες οι ημεδαπές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελεύθερο επάγγελμα καθώς και τα αλλοδαπά πρόσωπα, φυσικά και νομικά, που έχουν πραγματική φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ανεγείρουν κτίσμα (συμπεριλαμβάνονται και οι προσθήκες/επεκτάσεις) στην Ελληνική επικράτεια. Η έννοια του επιτηδευματία αντικαθίσταται από αυτήν του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.

 

 1. Απεικόνιση Συναλλαγών

 

Μετονομασία των βιβλίων Β και Γ κατηγορίας σε απλογραφικά και διπλογραφικά αντιστοίχως. Κριτήρια για την ένταξή τους αποτελούν η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων ως ακολούθως:

 


Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία

 1. Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων:

 

 • Αποτελούνται από το βιβλίο εσόδων-εξόδων και το βιβλίο απογραφής, το οποίο αφορά μόνο τους επιτηδευματίες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των 150.000 ευρώ.

 

 • Υποχρέωση ενημέρωσης των βιβλίων μέχρι το τέλος τους επόμενου μήνα του ημερολογιακού τριμήνου, αλλά όχι πέραν της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ.

 

 1. Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων:

 

 • Τηρούνται είτε χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά.

 

 • Είναι αθεώρητα, χωρίς υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου, γενικού-αναλυτικού καθολικού, επί μηχανογραφικής τήρησής τους.

 

 • Για την τήρηση των ημερολογίων και καθολικών, εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ε.Γ.Λ.Σ. μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία, το περιεχόμενο των λογαριασμών.

 

 • Καθιερώνεται η τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ανά διαχειριστική περίοδο, στον οποίο αποθηκεύονται, ανά χρήση, τα δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά, τα δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου, τα καθολικά, τα ημερολόγια, το βιβλίο απογραφών και οικονομικών καταστάσεων και το βιβλίο παγίων. Ο ηλεκτρονικός φάκελος πρέπει να ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

 • Δεν καταργείται η τήρηση:
 • του Μητρώου Παγίων
 • του Βιβλίου Απογραφών

 

 • Όσοι συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) έχουν τη δυνατότητα να τα τηρούν ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Υποχρεούνται δε:
 • Να συντάσσουν Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης.
 • Να τηρούν ιδιαίτερο φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.
 • Να συντάσσουν Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών.

 

 • Υποχρέωση ενημέρωσης των βιβλίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση παραστατικού αλλά όχι πέραν της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης του ΦΠΑ. Σε περίπτωση βλάβης λειτουργίας του λογισμικού ή του μηχανήματος, παρατείνεται η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

 1. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

 

 • Καταργείται, από την 1-1-2014, η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, και συγκεκριμένα:

 

 • Βιβλίο Αποθήκης, που ήταν υπόχρεοι να τηρούν οι επιτηδευματίες με ακαθάριστα έσοδα άνω των 5 εκ. €. Η κίνηση των αποθεμάτων θα παρακολουθείται στο λογαριασμό 94 της ομάδας 9,
 • Βιβλίο παραγωγής- κοστολογίου,
 • Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή το διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής,
 • Βιβλίο επενδύσεων,
 • Τιμολόγια,
 • Δελτία διακίνησης-αποστολής,
 • Στοιχεία αξίας λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών ΑΠΥ

 

 1. Κατάργηση Βιβλίων

 

 • Καταργείται από την 1-1-2014 η τήρηση πρόσθετων βιβλίων ΚΒΣ για επενδύσεις που υπάγονται σε αναπτυξιακό νόμο, εκτός αν η τήρησή τους προβλέπεται από τον αντίστοιχο αναπτυξιακό νόμο.

 

 • Βιβλίου επενδύσεων,
 • Αναλυτικών λογαριασμών ανά αναπτυξιακό νόμο για τις αφορολόγητες εκπτώσεις ή τα αποθεματικά,
 • Καταχώριση στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και χωριστά ανά αναπτυξιακό νόμο, των επενδύσεων, των εκπτώσεων και των αποθεματικών.

 

 • Καταργούνται τα βιβλία Πρακτικών ΔΣ, ΓΣ, Μετόχων σαν υποχρέωση από τον ΚΦΑΣ, αλλά η υποχρεωτική τήρησή τους προβλέπεται από άλλους νόμους, Ν. 2190/20.

 

 • Καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία για ειδικές περιπτώσεις ή κλάδους εφόσον η τήρησή τους δεν κρίνεται υποχρεωτική από άλλο νόμο:

 

Πρόσθετα βιβλία ειδικών περιπτώσεων

 

 • Καταργούνται από 01/01/2014 τα πρόσθετα βιβλία που τηρούσαν μέχρι την έκδοση του φορολογικού στοιχείου για το οποίο έχουν υποχρέωση:
 • τα ξενοδοχεία,
 • τα εκπαιδευτήρια,
 • οι κλινικές ή θεραπευτήρια,
 • τα κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια,
 • τα παρκινγκ,
 • οι γιατροί και οδοντίατροι

 

 

 • Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων :
 • Τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες των οποίων την προηγούμενη χρήση τα ακαθάριστα έσοδα ήταν κάτω των 10.000 ευρώ.
 • Τα φυσικά πρόσωπα με ευκαιριακή ή παρεπόμενη απασχόληση πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών δεν είναι υπόχρεα, όταν εκδίδονται στοιχεία από τους αντισυμβαλλόμενους  με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 

 

 1. Διασταυρώσεις και Έλεγχοι

 

 • Μειώνεται σε 1.500 ευρώ το όριο (από 3.00€) συναλλαγών με μετρητά. Συναλλαγές άνω των 1.500€ θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του τιμολογίου. Το όριο αυτό αναμένεται να μειωθεί στα 500€ εντός του 2014.
 • Επιτρέπεται  ο συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο μεταξύ μητρικής και θυγατρικής.

 

 • Για τραπεζικές συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων άνω των 12.000 ευρώ με μετρητά που είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό ο ΑΦΜ του συναλλασσομένου ή ο αριθμός διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου.  

 

 • Στις επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εκδότη, του οπισθογράφου, καθώς και του τελευταίου κομιστή.

 

 • Καταργούνται τα δικαιώματα του Προϊσταμένου ΔΟΥ για χορήγηση εγκρίσεων απόκλισης από τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις εκτός της μη θεώρησης στοιχείων σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη υποβολής δηλώσεων.

 

 • Καταργείται η υποχρέωση υποβολής ισοζυγίου λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης και ορίζονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να προβαίνουν σε διασταυρωτικούς φορολογικούς ελέγχους.

 

 

 

Πηγή: Αναστασία Πηλιούνη - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90