Άρθρο: Ημέρες Υποχρεωτικής και Προαιρετικής Αργίας - Πως αμείβεται το Δώρο Χριστουγέννων

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Ποιες είναι οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας;

2. Ποιες είναι οι ημέρες προαιρετικής αργίας;

3. Πως αμείβονται οι μέρες των Χριστουγέννων;

4. Πως αμείβονται οι μέρες του Πάσχα;

5. Πως αμείβεται η 25η Μαρτίου;

6. Πως αμείβεται η 28η Οκτωβρίου;

7. Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα;

8. Πως αμείβεται η Πρωτομαγιά;

9. Πως αμείβεται η μέρα του Αγίου Πνεύματος;

10. Πως αμείβεται η 15η Αυγούστου;

 

 

Ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας

Σε μέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η εργασία ενώ σε μέρες προαιρετικής αργίας η εργασία είναι στη βούληση του εργοδότη.

 

Αμοιβή Υποχρεωτικής Αργίας

Eάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν μεν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους και

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.


Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν οι αργίες εμπίπτουν σε μία από τις εργάσιμες ημέρες.

Κατ΄έθιμον Αργίες

Πέρα όμως από τις παραπάνω υποχρεωτικές αργίες, έχουν καθιερωθεί από διάφορους οργανισμούς ή μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες ημέρες του έτους, εορτάσιμες ή μη, σαν ημέρες αργίας. Οι ημέρες αυτές θεωρούνται σαν αργίες, είτε έχουν ορισθεί με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης, είτε από έθιμο, είτε με Συλλογική Σύμβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγμα, εσωτερικό κανονισμό ή από επιχειρησιακή συνήθεια.

 

Τέτοιες εορτές Κατ΄έθιμον είναι:

 

Κατ' έθιμον εορτές

Αμοιβή Κατ' έθιμον Αργιών

Όπως είναι γνωστό οι εορτές αυτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες και συνεπώς είναι εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών.

Στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές, αν μεν είναι ημερομίσθιοι οφείλεται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό καμιά αμοιβή, πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού τους.

Σημειώνεται ιδιαίτερα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο εάν δεν απασχοληθούν τις ημέρες αυτές, δεν υπάρχει θέμα για την καταβολή του ημερομισθίου τους.

 

Εάν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές,

α) όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιο τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες αργίες ,εκτός βέβαια αν από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή ΣΣΕ κλπ προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο,

β) όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή.

Αν όμως λειτουργεί συνήθως κατά την ημέρα αυτή αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς να μη λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλλει στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το ημερομίσθιο τους, κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας εργοδότου, και σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

 

Αν όμως η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ο εργοδότης εξαιρετικώς αποφάσισε την λειτουργία της, τότε

α) οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο και

β) οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους (διότι ο μισθός αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, ενώ η μέρα αυτή δεν ήταν γι αυτούς εργάσιμη και συνεπώς δεν περιλαμβάνονταν στο μισθό τους η αμοιβή για τη μέρα αυτή).

Επίσης τονίζουμε ότι εάν κατά τις ημέρες αυτές που χαρακτηρίζονται σαν εργάσιμες ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή πρόκειται για αδικαιολόγητη απουσία. Αντίθετα αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, στους μισθωτούς του να εργαστούν, υποχρεούται να τους καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

 

Ποινικές Ευθύνες Εργοδοτών

Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή.

 

 

Αργία Χριστουγέννων

Η 26η/12, η 1η/1, και η 6η /1 θεωρούνται εργάσιμες μέρες για τον ιδιωτικό τομέα και επιτρέπεται η απασχόληση των μισθωτών κανονικότατα.

Στου ημερομισθίους καταβάλλεται το ημερομίσθιο που δικαιούνται και δεν οφείλεται καμία προσαύξηση. Σε περίπτωση που δεν απασχοληθούν τις μέρες αυτές, το ημερομίσθιό τους θα τους καταβληθεί κανονικά.

Για μισθωτούς με μηνιαίο μισθό, δεν οφείλεται τίποτα πέρα από το μηνιαίο μισθό τους.

 

Αργίες - αμοιβές

Σε περίπτωση εργάσιμων ημερών, ένας εργαζόμενος απουσιάσει αδικαιολόγητα δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του. Αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει στους εργαζόμενους να εργαστούν τότε υποχρεούται να τους καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας κανονικά.

 

 

Αργία Πάσχα

H Μεγάλη Παρασκευή σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν θεωρείται υποχρεωτική αργία και κατά συνέπεια την ημέρα αυτή επιτρέπεται γενικώς η λειτουργία των επιχειρήσεων. Με εξαίρεση διαφόρους κλάδους μισθωτών στον ιδιωτικό τομές και για τους επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικοί δικαίου Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ

 

Για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ 748/66, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 13:00 της Μεγάλης Παρασκευής.

 

Το Μεγάλο Σάββατο είναι εργάσιμη μέρα για τους  ιδιωτικούς υπαλλήλους.

 

Για την Κυριακή του Πάσχα, ισχύει ότι ισχύει και για κάθε Κυριακή.

 

Αργίες- ωρομίσθια και προσαυξήσεις

Όταν οι ώρες απασχόλησης είναι περισσότερες των 5, τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Αν δεν δοθεί η μέρα αυτή, δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή πρόσθετη το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχόλησης.

 

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

 

Η 25η Μαρτίου είναι υποχρεωτική αργία, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα (εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική) με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τις Κυριακές νόμιμα.

 

ημερομίσθιοι / μισθωτοί, αμοιβή αργίας

 

 

28η Οκτωβρίου αργία

 

Όπως παραπάνω αναφέραμε η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις 6 εξαιρέσιμες αργίες αλλά έχει χαρακτήρα προαιρετικής αργίας.

Ο εργοδότης μπορεί να αποφασίσει αν θα λειτουργήσει η επιχείρησή του ή όχι.

 

ημερομίσθιοι, αμοιβόμενοι με μισθό, αργίες

 

Αργία Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι εργάσιμη μέρα.

Για κάποιους κλάδους η μέρα αυτή θεωρείται αργία, τέτοιοι κλάδοι είναι των:

  • Βιβλιοπωλείων
  • Δημοσιογράφων Περιοδικών
  • Ραδιοφωνικών Σταθμών
  • Κλινικών
  • Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης εκπαίδευσης κλπ

 

Για τους δημόσιους υπαλλήλους η μέρα του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία.

Η 15η Αυγούστου είναι μια από τις υποχρεωτικές αργίες, που σημαίνει ότι απαγορεύεται η εργασία εκείνη τη μέρα.

Ημερομίσθιοι - Μισθωτοί/Αργίες

 

 

1η Μαίου - Αργία

Η 1η Μαΐου είναι προαιρετική αργία. Βάσει του αρθ. 1 του Α.Ν. 380/68, με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Απασχόλησης κάθε χρόνο μετατρέπεται και χαρακτηρίζεται σαν μέρα υποχρεωτικής αργίας. Αυτό, σημαίνει, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ότι απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές και αργίες.

Ημερομίσθιοι, Εργαζόμενοι με μισθό

 

 

Καθαρά Δευτέρα - Αργία

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ''Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia/

 
Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90