13/01/2015
Άρθρο: Εκ Περιτροπής Εργασία

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Τι θεωρείται εκ περιτροπής απασχόληση;

2. Τι ισχύει στην εκ περιτροπής απασχόληση;

3. Τι ισχύει με την άδεια τως εργαζομένων επί εκ περιτροπής απασχόληση;

4. Τι προϋποθέσεις πρέπει να ισχύσουν για να μετατραπεί μια σύμβαση από πλήρης σε εκ περιτροπής;

5. Πως υπολογίζονται οι μέρες ασφάλισης στην εκ περιτροπής απασχόληση;

6. Παράδειγμα

 

 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 3846/2010, εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερο­λογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπρο­σώπους των εργαζομένων.

Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται κατά την εξής σειρά προτεραιότητας:

 

Εκπρόσωποι Εργαζομένων

 

Όσοι εργάζονται με εκ περιτροπής απασχόληση οι αποδοχές τους καθορίζονται ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους.

Ως αποδοχές αδείας οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται τις ανάλογες αποδοχές με το καιρό που εργάστηκαν.

Το επίδομα αδείας που δικαιούνται υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας. Το επίδομα, όμως, δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό μισθό ή τα 13 ημερομίσθια.

 

Οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να περιλαμβάνουν:

Ατομικές συμβάσεις

 

Βάσει του Ν. 1346/1983, σε περίπτωση διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται, μετά τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης σχέσης εργασίας στην επιχείρηση, κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο της άδειας που προβλέπεται από αυτόν τον νόμο ή άλλη ειδικότερη διάταξη, για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψη του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας.

Προϋποθέσεις  σύμβασης εργασίας από πλήρη σε εκ περιτροπής

Σε περίπτωση που δεν ισχύσουν οι παραπάνω προϋποθέσεις η επιβολή εκ περιτροπής εργασίας θεωρείται άκυρη και παράνομη.

 

σε Εκ περιτροπής απασχόληση

Παράδειγμα:

Υπάλληλος εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση 8 ώρες την ημέρα. Για τον Ιούλιο του 2012 εργαζόταν κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα.

Ζητείται : ο υπολογισμός των ασφαλιστικών ημερών

 

Ημέρες ασφάλισης

 

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90