Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Εργατικά >>Είδη Εργασίας >>Τηλεργασία
24/04/2014
Άρθρο: Τηλεργασία (Τι είναι; Ποια τα χαρακτηριστικά της; Ποιες οι συνθήκες απασχόλησης; Ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη;)

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Τι είναι η τηλεργασία;

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;

3. Ποιες είναι οι συνθήκες απασχόλησης;

4. Ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στον τηλεργαζόμενο;

 

 

Η τηλεργασία είναι μια μορφή εκτέλεσης / οργάνωσης εργασίας, που εκτελείται κανονικά εκτός του χώρου εργασίας, βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής.

Για να γίνει κάποιος τηλεργαζόμενος πρέπει να το επιλέξει, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν του γίνει πρόταση έχει το δικαίωμα να δεχθεί αλλά και να αρνηθεί. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για να απασχοληθεί κάποιος με την τηλεργασία..

Εντός 8 ημερών από την πρόσληψη ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει  εγγράφως τον εργαζόμενο, για το σύνολο των πληροφοριών  σχετικά με τους όρους της τηλεργασίας (όπως, ωράριο, αμοιβή, αποκατάσταση κόστους ζημιών από την τηλεργασία κλπ).

Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.

Ο εργοδότης υποχρεούται το αργότερο εντός δύο μηνών από την σύναψη της σύμβαση εργασίας να πληροφορεί γραπτώς τον εργαζόμενο  για το πρόσωπο και για τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων του προσωπικού στην επιχείρηση.

Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού στον τηλεργαζόμενο. Επίσης, είναι υπεύθυνος για το κόστος των επικοινωνιών και για τις δαπάνες που σχετίζονται με την απώλεια / ζημιά του εξοπλισμού.

Ο εργοδότης αλλά και οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στο χώρος τηλεργασίας για να ελέγξουν αν εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν περί υγιεινής και ασφάλειας. Αν ο χώρος τηλεργασίας, είναι το σπίτι του τηλεργαζόμενου υπάρχει εκ των προτέρων συμφωνία για τον έλεγχο αυτό.

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90