24/12/2014
Άρθρο: Αποζημίωση απόλυσης 2014 (ποιοι δικαιούνται, πως υπολογίζεται, προειδοποίηση απόλυσης, αποζημίωση συνταξιοδότησης, μειωμένη αποζημίωση)

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax,  24-02-2014

 

1. Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση;

2. Πως υπολογίζεται η αποζημίωση;

3. Ποια τα διαστήματα προειδοποίησης απόλυσης ενός μισθωτού;

4. Τι ισχύει στην αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης;

5. Πότε οφείλεται μειωμένη αποζημίωση;

6. Πίνακας αποζημιώσεων μισθωτών υπαλλήλων λόγω απολύσεων.

7. Πίνακας αποζημιώσεων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών λόγω απολύσεων.

8. Παραδείγματα

 

 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη) μετά από συμπλήρωση δύο μηνών εργασίας στην δική του επιχείρηση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που δικαιούται. (σχετ.Νομ.2112/1920 και Β.Δ. 16/18.7.1920.)

Για τους απολυόμενους με την ιδιότητα του υπαλλήλου, η αποζημίωση δύναται να είναι μειωμένη όταν υπάρχει έγγραφη προειδοποίηση από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο περί της απολύσεως σε καθορισμένο από το νόμο χρόνο, εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό  αποζημίωσης ανέρχεται στο μισό  του ποσού που θα δικαιούταν σε περίπτωση μη ειδοποίησης.

Αποζημίωση απολυόμενου υπαλλήλου

Μηνιαίες τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα με συνθήκες πλήρους απασχόλησης  πλέον 1/6.

Μήνες αποζημίωσης που δικαιούται ο απολυόμενος εργαζόμενος επί των Μηναίων μικτών αποδοχών πλέον 1/6 μας κάνει το σύνολο της αποζημίωσης που πρέπει να του καταβληθεί.

Στην αποζημίωση του υπαλλήλου που προϋπηρέτησε στον ίδιο εργοδότη ως εργάτης, λαμβάνεται υπόψη σαν να είχε διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου και συνυπολογίζεται. Ενώ αντίθετα, ο εργαζόμενος που απολύεται ως εργάτης, λαμβάνει την αποζημίωση του εργατοτεχνίτη, εκτός και εάν προϋπηρέτησε ως υπάλληλος.

Εάν το ποσό της αποζημιώσεως σε περίπτωση υπαλλήλου, υπερβαίνει τους 6 μισθούς, δύναται να καταβληθεί σε δόσεις, ήτοι 6 μισθοί κατά την απόλυση, το υπόλοιπο δε σε τριμηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες πρέπει να είναι ίση με τουλάχιστον τις αποδοχές τριών (3) μηνών εκτός από το τελευταίο υπόλοιπο, που δύναται να είναι μικρότερο.

Εάν ο εργαζόμενος αρνείται να υπογράψει την καταγγελία συμβάσεως εργασίας και να λάβει το ποσό της αποζημιώσεως, για να είναι έγκυρη η απόλυσή του, θα πρέπει το έντυπο της καταγγελίας να του κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή και το ποσό της αποζημιώσεως να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δύο (2) μηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη, ως εξής:

 

καταγγελία σύμβασης μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου

 

Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α ́) και 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α ́).

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.

Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. (Ν. 3863/2010 αρθ.74)

 

Δεν υπάρχουν κρατήσεις στο ΙΚΑ, όσον αφορά την αποζημίωση. Η αποζημίωση όμως φορολογείται κανονικά (Ν. 3842/2010, αρθ.5)

 

Κλιμάκιο Αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής (%)
0-60.000 0%
60.001-100.000 10%
100.001-150.000 25%
150.001 και πάνω 30%

 

πίνακας αποζημιώσεων μισθωτών

 

  •      Οι επιπλέον των 12 μηνών έχουν σαν πλαφόν τα 2000 ευρώ.
  •     Από 1 έως 16 έτη συμπληρωμένα, λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, για να υπολογιστεί η αποζημίωση, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  •    Σε περίπτωση που ιδιωτικοί υπάλληλοι, την 12/11/2012, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης, λοιπόν, αυξάνεται για κάθε έτος και ένα μηνιαίο μισθό (το ανώτερο 12 μισθοί)
  •      Όταν προσδιορίζεται το ποσό της αποζημίωσης λόγω απόλυσης του μισθωτού, δεν συνυπολογίζονται τα χρόνια υπηρεσίας του σε άλλον εργοδότη εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ μισθωτού και εργοδότη. 
  •      Αν το διάστημα προειδοποίησης είναι μεγαλύτερο από τους μήνες αποζημίωσης δεν υπάρχει πρόβλημα, στις περιπτώσεις όμως που είναι μικρότερο, τότε ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει ολόκληρη την αποζημίωση, γιατί αλλιώς θα θεωρηθεί η απόλυση ως άκυρη και τότε είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει επιπλέον και μισθούς υπερημερίας. 
  •      Αν ο εργοδότης απολύσει τον υπάλληλο πριν λήξει ο χρόνος της προειδοποίησης, και τότε η απόλυση μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη, αλλά στην περίπτωση αυτή όμως είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει στον υπάλληλο που απολύει το μισό της αποζημίωσης και τις υπόλοιπες αποδοχές μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος της προειδοποίησης (Μ. Π Ιωαννίνων 265/82, Αρ. Π. 531/39).
  •     Αν ο μισθωτός εξακολουθεί να εργάζεται και μετά τη λήξη του χρόνου της προειδοποίησης τότε θεωρείται ότι ακυρώθηκε η προειδοποίηση και για να καταβληθεί  το    ½   της αποζημίωσης θα πρέπει να γίνει νέα έγγραφη προειδοποίηση.
  •     Με χρηματική ποινή και φυλάκιση απειλείται ένας εργοδότης αν δεν καθυστερήσει την αποζημίωση στους εργαζομένους του. Σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημίωσης, δεν διώκεται ποινικά.

 

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζεται όπως και η αποζημίωση απόλυσης, λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας. Μισθωτοί και εργατοτεχνίτες αν πληρούν τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους λαμβάνοντας το 50% της αποζημίωσης. Σε περίπτωση επικουρικής ασφάλισης λαμβάνουν το 40% της αποζημίωσης που δικαιούνται.

Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει υπαλλήλους όταν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και να τους καταβάλλει είτε το 50% είτε το 40% της αποζημίωσης.

Στη περίπτωση των εργατοτεχνιτών δεν μπορεί να τους απολύσει, αν το κάνει, είναι υποχρεωμένος να τους καταβάλλει ολόκληρη την αποζημίωση.

Ο εργαζόμενος που θεωρεί παράνομη ή καταχρηστική την απόλυσή του, δύναται να ασκήσει αγωγή κατά της επιχειρήσεως εντός τριμήνου από την ημερομηνία λύσεως της σχέσης εργασίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3198/55. Σε περίπτωση δε μειωμένης αποζημιώσεως, να ασκήσει αγωγή εντός εξαμήνου βάσει του Ν.2112/20 και Β.Δ. 16/18.7.20. Παραίτηση του απολυθέντος από της αξιώσεως καταβολής ολόκληρης ή υπολοίπου της αποζημιώσεως είναι άκυρη (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.3198/55).

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση απολύσεως μισθωτών λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας (σεισμοί, πυρκαγιά, κ.λ.π.), εφόσον ο εργοδότης είναι ασφαλισμένος κατά των κινδύνων αυτών, καταβάλλονται τα 2/3 της νόμιμης αποζημιώσεως.

Ο εργοδότης απαλλάσσεται της καταβολής αποζημιώσεως εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος έναντι των αιτιών που προκάλεσαν τη διακοπή της επιχείρησης.

Σε περίπτωση πτωχεύσεως του εργοδότη, ο εργαζόμενός του δικαιούται την πλήρη αποζημίωσή του, κατατασσόμενος μεταξύ των προνομιακών δανειστών βάσει των άρθρων 957 επομ. Κ. Πολ. Δ. (άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.3252/55).

Για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως των μισθωτών που αμείβονται κατ’ αποκοπή ή με ποσοστά ή κατά μονάδα εργασίας, υπολογίζουν την αποζημίωσή τους, με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών που πραγματοποίησαν τους δύο τελευταίους μήνες προ της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης (Ν. 3198/55 άρθρο 5 παρ. 2).

Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη δεν επιδρά όσον αφορά την αποζημίωση του μισθωτού, στην περίπτωση που λύνεται η εργασιακή σχέση.

Η μονομερής μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας η οποία προέρχεται από τον εργοδότη και δεν απορρέει από διάταξη νόμου, εφόσον βλάπτει το μισθωτό υλικά ή ηθικά, άμεσα ή έμμεσα, θεωρείται ως καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και οφείλεται αποζημίωση (αρθρ. 7 Ν.2112/20).

Εάν δεν καταβάλλει την αποζημίωση ή δεν δεχθεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους όρους, που προσέφεραν και πρώτα, καθίσταται υπερήμερος.

Στην αποζημίωση, υπολογίζονται η αμοιβή για Κυριακή εργασία και εορτές όταν παρέχεται τακτικά και νόμιμα. Η προσαύξηση για τακτική νυκτερινή εργασία εφόσον παρασχεθεί κατά τον τελευταίο προ της απολύσεως μήνα. Επίσης, υπολογίζεται και η τακτική υπερεργασία. Δεν υπολογίζεται η αμοιβή για παράνομη υπερωριακή εργασία.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εργάτης με ημερομίσθιο 50,00 ευρώ, ο οποίος έχει προσληφθεί πριν δύο χρόνια (συμπληρωμένα) η αποζημίωση του είναι η 15 ημερομίσθια και είναι η ακόλουθη :

50 ευρώ * 15 ημερομίσθια = 750,00 ευρώ / 6 = 125,00 ευρώ

Συνολική αποζημίωση που θα του καταβληθεί 875,00 ευρώ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υπάλληλος με Μηναίο μικτό μισθός 1.000 ευρώ, ο οποίος έχει προσληφθεί πριν δύο χρόνια (συμπληρωμένα) η αποζημίωση του είναι η ακόλουθη :

 1.000 ευρώ * 2 μήνες = 2.000 ευρώ / 6 = 333,33 ευρώ

 

Συνολική αποζημίωση που θα του καταβληθεί 2.333,33 ευρώ

 

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90