13/01/2014
Άρθρο: Επίδομα Μακροχρόνια Ανέργων, Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος; 2. Ποιες οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων; 3. Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος;

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος;

2. Ποιες οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων;

3. Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος;

4. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη λήψη του επιδόματος;

5. Πότε αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος;

6. Τι θα ισχύσει από 1/1/2014;

 

 

 

Ο ΟΑΕΔ χορηγεί σε μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 45-65 ετών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) μικρότερο των 12.000 ευρώ που παραμένουν επί 12 μήνες (χωρίς διακοπή) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και παράλληλα έχουν εξαντλήσει στο παρελθόν τη 12μηνη επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματός του, που απαιτείται προκειμένου να λάβει το επίδομα προσαυξάνεται κατά 587 ευρώ (για κάθε ανήλικο τέκνο). Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει να έχει εξαντλήσει κατά το παρελθόν την 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας ακόμη και αν την έχει λάβει τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). Όταν υποβάλουν την αίτηση για το επίδομα μακροχρόνια ανέργου πρέπει επίσης να έχουν παραμείνει κατά τους 12 τελευταίους μήνες αδιαλείπτως εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Για την είσπραξη του επιδόματος μακροχρόνια ανέργου απαιτούνται:

 

Προϋποθέσεις είσπραξης επιδόματος

 

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη του επιδόματος μακροχρόνια ανέργου.

Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου αναστέλλεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει μέρος σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ή σε περίπτωση που είναι ασθενής και εφόσον λαμβάνει επίδομα ασθένειας. Η καταβολή επιδότησης που έχει ανασταλεί μπορεί να συνεχιστεί για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών συνολικής επιδότησης εφόσον αντίστοιχα ο καταρτισθείς δεν ενταχθεί σε οποιαδήποτε μορφής απασχόληση ή ο ασθενής παύει να εισπράττει επίδομα ασθενείας. Η συνέχιση του επιδόματος χορηγείται ύστερα από υποβολή νέας Αίτησης – Δήλωσης του δικαιούχου και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αντιθέτως δεν δύναται να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος εάν αυτή έχει διακοπεί (στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος ενταχθεί σε απασχόληση, είτε ως νέος ελεύθερος επαγγελματίας, είτε με εξαρτημένη εργασία, είτε απορρίψει προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας  συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητες του).

Από 1/1/2014, με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση ΙΙΙ, Ν.4093/2012 εισάγονται μεταβολές στο επίδομα μακροχρονίως ανέργων. Θα το δικαιούνται όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι και με τη προϋπόθεση ότι έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το οικογενειακό τους εισόδημα ετησίως δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Με την ανωτέρω διάταξη επίδομα θα το δικαιούνται περισσότεροι μιας και διευρύνονται τα όρια ηλικίας. Από 45-65 που είναι σήμερα, ορίζονται από 20-66 ετών.

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90