31/01/2014
Άρθρο: Εισφορές Εργαζομένων (Πώς καταβάλλονται οι εισφορές; Ποια τα ποσοστά των εισφορών; Ποια η επιδότηση εργατικής εισφοράς;)

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

1. Πως καταβάλλονται οι εισφορές;

2. Ποια τα ποσοστά των εισφορών (εργοδότη, εργαζομένου, συνταξιούχου);

3. Ποια η επιδότηση εργατικής εισφοράς;

 

 

 

 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι Κοινωνικός Ασφαλιστικός Οργανισμός που εισπράττει εισφορές για να δίνει παροχές.

Πώς καταβάλλονται οι εισφορές:

Στις ασφαλιστικές εισφορές συμμετέχουν ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. (Εργατική και Εργοδοτική εισφορά). Τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφ/νου) είναι υποχρεωμένος να τις καταβάλλει συνολικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο εργοδότης, μέσα στη προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.

 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

 

Το ποσό της εργατικής εισφοράς είναι ποσοστό επί των ακαθαρίστων αποδοχών του απασχολουμένου. Το ποσό αυτό το παρακρατεί ο εργοδότης από τον εργαζόμενο κατά την πληρωμή των αποδοχών του ή το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από αυτήν.

 

Πίνακας εισφορών

 

Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Σύνταξης και αμείβονται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δεν γίνεται, από 1/9/2000, από τους εργοδότες τους παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 14 του Ν. 2837/00). Tο ποσό της Επιδότησης της Εργατικής Εισφοράς υπολογίζεται στις βασικές αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που τις προσαυξάνει. Ο τρόπος ασφάλισης των δικαιούχων εργαζομένων παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών (συμπεριλαμβανομένης και της Εργατικής Εισφοράς του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ο εργοδότης όμως καταβάλλει ποσό εισφορών μειωμένο κατά το ποσό της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (εγκ. 56/00).

Από το μέτρο εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι απασχολούμενοι σε οικοδομοτεχνικές εργασίες, οι ασφαλιζόμενοι με τεκμαρτά ημερομίσθια, οι αμειβόμενοι βάσει κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και οι ασφαλιζόμενοι με ειδικές διατάξεις (π.χ. φορτοεκφορτωτές, πωλητές λαϊκών λαχείων, φασόν, συμβάσεις έργου κ.λπ.).

 

Το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς είναι και αυτό ποσοστό επί των ακαθαρίστων αποδοχών του απασχολουμένου που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Στις παραπάνω εισφορές προστίθεται ποσοστό 3% για επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, για όσους υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης μισθωτών, και από 1/1/93 για όσους ασφαλίζονται στα βαρέα η εισφορά είναι 1,25% επιπλέον δηλαδή 3+1,25=4,25%.

 

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εργάζονται:

Τα ποσοστά εισφορών των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απασχολούνται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, από 5/1/01 διαμορφώνονται ως εξής:

 

εισφορές συνταξιούχων

 

 

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ασφαλίζονται προαιρετικά για επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό 6%.

 

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90