13/03/2014
Άρθρο: Επίδομα Αδείας

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

  • Ο εργαζόμενος μαζί με την καταβολή της άδειας του, δικαιούται και το επίδομα άδειας, το επίδομα άδειας ανέρχεται στο 1/2 του μισθού για τους υπαλλήλους και τα 13ημερομίσθια για τους εργάτες (άρθρο 3 παρ. 16 Ν. 4504/66).
  • Οι μισθωτοί που λαμβάνουν τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται να πάρουν μαζί με την άδεια και μάλιστα προκαταβολικά τις ανάλογες αποδοχές για επίδομα άδειας, τόσο για το πρώτο και δεύτερο έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.
  • Όταν λοιπόν αποχωρεί ή απολύεται ο μισθωτός, τότε αυτός δικαιούται και άδεια αλλά και επίδομα άδειας.
  • Το επίδομα αδείας προκαταβάλλεται με την έναρξη της άδειας και  απαγορεύεται η κατάτμηση του. Επιπλέον δεν παίρνει την προσαύξηση του 100%, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν το καταβάλλει στους μισθωτούς μέχρι τέλους του έτους.
  • Σε περίπτωση που απολυθεί ο μισθωτός από την επιχείρηση που εργάζεται ή αποχωρήσει ο ίδιος μέσα σ' ένα από τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη από την πρόσληψη του, τότε αυτός δικαιούται άδεια και επίδομα άδειας.
  • Επίσης σε περίπτωση που πεθάνει ο μισθωτός προτού πάρει την άδεια και το επίδομα άδειας του από την επιχείρηση που εργαζόταν, τα δικαιούνται οι κληρονόμοι.
  • Στις τακτικές αποδοχές, για τον υπολογισμό του επιδόματος αδείας, περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για εκτός έδρας διανυκτερεύσεις, εφόσον παρέχεται τακτικά και σταθερά.
  • Οι πρόσθετες αμοιβές από υπερεργασία, από υπερωρίες, από Κυριακές, από νύκτες κ.τ.λ., που καταβάλλονται τακτικά και μόνιμα στον μισθωτό, συνυπολογίζονται στο επίδομα της αδείας.

 

Μισθοδοτική Κατάσταση

 

        ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Λογιστική Εγγαρφή-Επίδομα Άδειας

 

 

Αμοιβές για υπολογισμό αποδοχών αδείας

 

Τακτικές παροχές:

 

Τακτικές Παροχές

 

όχι η αναλογία των δώρων εορτών και το επίδομα ισολογισμού 

Η καταβολή της άδειας & επιδόματος αδείας υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

 

Επίδομα αδείας Πλήρους Απασχόλησης

 

Προκαταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές αδείας κατά την έναρξη της

Δεν διπλασιάζεται σε περίπτωση προσαύξησης κατά 100%

Επίδομα αδείας= 2/25 απασχόλησης με τον περιορισμό δεν μπορεί να υπερβεί το ½ του μηνιαίου μισθού.

Επίδομα αδείας = 2 ημερομίσθια  <  δεν μπορεί να υπερβεί τα 13 ημερομίσθια.

 

 

Επίδομα αδείας Μερικής Απασχόλησης

 

Επίδομα αδείας= 2 επί Ημέρες εργασίας της εβδομάδας διά 6 επί Μήνες απασχόλησης επί το ημερομίσθιο.

Επίδομα αδείας = 2 ημερομίσθια  <  δεν μπορεί να υπερβεί τα 13 ημερομίσθια.

Όσοι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση και αμείβονται με μισθό & ή απασχόληση τους είναι έως 13 ημέρες το μήνα, τότε το επίδομα αδείας είναι ίσο με τις αποδοχές αδείας.

 

Επίδομα Αδείας, Μερική Απασχόληση

 

Επίδομα Αδείας, Μερική Απάσχοληση

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1η AΣΚΗΣΗ

Υπάλληλος προσελήφθη το 2004. Πλήρης απασχόληση και κανένα έτος προϋπηρεσία. Από 1/4/2012 η εργασία μετατρέπεται σε εκ περιτροπής από πλήρης, 8 ώρες κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ο μηνιαίος του μισθός ήταν 1000 ευρώ μικτά και το 2012 δεν έχει πάρει καμία μέρα άδεια. Να βρεθεί το ημερομίσθιό του και οι αποδοχές αδείας.

 

ΛΥΣΗ

Α) Για τους 3 μήνες πλήρους απασχόλησης έχουμε:

25 x 3 μήνες = 75 εργάσιμες μέρες

 

Β) Για τους 9 μήνες της εκ περιτροπής εργασίας έχουμε:

25 x 9 μήνες x 3/5 = 135 εργάσιμες μέρες

 

Σύνολο → 75 + 135 = 210

 

Ημέρες Αδείας → (210/300) x 22 = 15,4

Αποδοχές Αδείας → 15,4 x 1,2/25 x 1000.00 = 739,20€

 

 

 

2η AΣΚΗΣΗ

Υπάλληλος προσελήφθη το 2004. Πλήρης απασχόληση και κανένα έτος προϋπηρεσία. Από 1/4/2012 η εργασία μετατρέπεται σε μερική από πλήρης, 4 ώρες κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ο μηνιαίος του μισθός ήταν 950,00 ευρώ μικτά και το 2012 δεν έχει πάρει καμία μέρα άδεια. Να βρεθούν οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας.

 

ΛΥΣΗ

Ωρομίσθιο → 950,00 x 0,006 = 5,7€

Ημερομίσθιο → 5,7 x 4 = 22,8€

Αποδοχές Αδείας → 21 x 3/5 x 22,80 = 287,28€

Επίδομα Αδείας → 2 x 3/6 x12 = 12 ημερομίσθια

                                 12 x 22,80 = 273,60€

 

 

 

3η AΣΚΗΣΗ

Υπάλληλος προσελήφθη το 2004. Πλήρης απασχόληση και κανένα έτος προϋπηρεσία. Από 1/4/2012 η εργασία μετατρέπεται σε εκ περιτροπής από πλήρης, 8 ώρες κάθε Δευτέρα, Παρασκευή. Σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ο μηνιαίος του μισθός ήταν 1000 ευρώ μικτά και το 2012 δεν έχει πάρει καμία μέρα άδεια. Να βρεθούν οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας.

 

ΛΥΣΗ

Α) Για τους 3 μήνες πλήρους απασχόλησης έχουμε:

25 x 3 μήνες = 75 εργάσιμες μέρες

 

Β) Για τους 9 μήνες της εκ περιτροπής εργασίας έχουμε:

25 x 9 μήνες x 2/5 = 90 εργάσιμες μέρες

 

Σύνολο → 75 + 90 = 165

 

Ημέρες Αδείας → (165/300) x 21 = 11,55

Αποδοχές Αδείας → 11,55 x 1,2/25 x 1000,00 = 554,40€

Επίδομα Αδείας → 1000,00 / 2 = 500,00€

 

 

 

4η AΣΚΗΣΗ

Υπάλληλος προσελήφθη το 2004. Μερική απασχόληση, 4 ώρες ημερησίως – πενθήμερο και κανένα έτος προϋπηρεσία. Σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ο μηνιαίος του μισθός ήταν 800 ευρώ μικτά και το 2012 δεν έχει πάρει καμία μέρα άδεια το 2012. Να βρεθούν το ωρομίσθιο και οι αποδοχές αδείας.

 

ΛΥΣΗ

Ωρομίσθιο → 800,00 x 0,006 = 4,8€

Ημερομίσθιο → 4.8 x 4 ώρες = 19,2€

Αποδοχές Αδείας → 22 x 19,2 = 422,40€

 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο.1

 

Ημέρες Αδείας Ωρομισθίων

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο.2

 

 

 

Ημέρες Αδείας Ωρομισθίων

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ''Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia/

 
 
Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90