05/05/2014
Άρθρο: Διαθεσιμότητα Μισθωτών, Τι είναι η διαθεσιμότητα των μισθωτών; Ποια η διαδικασία της διαθεσιμότητας;

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Τι είναι η διαθεσιμότητα των μισθωτών;

2.  Ποια η διαδικασία της διαθεσιμότητας;

3. Πως αμείβεται η διαθεσιμότητα;

 

 

Η επιχείρηση αν έχει μείωση της οικονομικής δραστηριότητάς της αντί να απολύσει προσωπικό μπορεί να θέσει είτε όλο είτε ένα μέρος από τους μισθωτούς, που απασχολούνται με σύμβαση αορίστου ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου σε διαθεσιμότητα.

Η διαθεσιμότητα γίνεται πάντα εγγράφως, εφόσον ο εργοδότης έχει προβεί σε διαβούλευση (σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο ίδιος) με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων ή με το σύνολο των εργαζομένων αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι. Η ενημέρωση γίνεται με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές σημείο της επιχείρησης. (Ν. 3198/55, αρθ.10).

Η διαθεσιμότητα των μισθωτών μπορεί να διαρκέσει μέχρι 3 μήνες για κάθε ημερολογιακό έτος (Ν. 3198/55 αρθ.10, Ν. 3846/10, αρθ.4). Στο χρονι­κό αυτό διάστημα περιλαμβάνονται οι εργάσιμες μέρες, οι Κυριακές και οι γιορτές. Οι 3 αυτοί μήνες μπορεί να είναι συνεχόμενοι ή μη, όχι μιας ή δύο μόνο ημερών αλλά τουλάχιστον μιας ή δύο εβδο­μάδων, αρκεί να είναι στο σύνολο τους μέσα στο ίδιο έτος, και να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες. Μετά το τέλος των 3 μηνών ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί να τεθεί εκ νέου σε διαθεσιμότητα, αφού έχουν περάσει 3 μήνες μεταξύ των 2 περιόδων της διαθεσιμότητας.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει σε ΣΕΠΕ, ΙΚΑ και ΟΑΕΔ τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας του προσωπικού του (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3198/55).

 

Μισθωτοί σε διαθεσιμότητα

Χρόνος διαθεσιμότητας - Επίδομα

 

Οι μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών στη περίοδο που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, είναι το 1/2 του μέσου όρου των πραγματικών αποδοχών που είχαν στους δύο τελευταίους μήνες πλήρους απασχό­λησης (άρθρο 10 Ν. 3198/55, Εγγρ. Υπ. Εργ. 425/84). Αν η διαθεσιμότητα είναι μι­κρότερη από 1 μήνα (π.χ. 10 μέρες), τότε η αμοιβή περιορίζεται στα 10/25 του μέσου όρου των πραγματικών αποδοχών που είχαν στους δύο τελευταίους μήνες πλήρους απασχό­λησης.

Σε περίπτωση, που κάποιος μισθωτός ασθενήσει τον καιρό που είναι σε διαθεσιμότητα, τότε χαρακτηρίζεται πλέον ασθενής και αμείβεται με την ιδιότητα του ασθενούς.

Αν κάποιος μισθωτός, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, έχει προσφύγει στα δι­καστήρια στα οποία και δικαιώνεται, τότε ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία, υποχρεώνεται να καταβάλει στο μισθωτό όλες τις αποδοχές για το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας.

Αν ο εργοδότης το επιθυμεί, μπορεί ν' απολύσει τους μισθωτούς του που είναι σε διαθεσιμότητα, αρκεί να καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση και να συμπλη­ρώσει το έντυπο της καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Οι μειωμένες αποδοχές των μισθωτών που τίθενται σε διαθεσιμότητα, υπόκει­νται κανονικά σε όλες τις κρατήσεις (ΙΚΑ, φόρος κλπ.) (ΙΚΑ 39450/51, Αρ. Π. 647/82).

Ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του εργαζόμενου. Κατά τη διάρκειά της παραμένει σε ισχύ η εργασιακή σχέση. Ο εργαζόμενος συνεχίζει κανονικά την ασφάλισή του στο ΙΚΑ και στους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η διαθεσιμότητα, επιπροσθέτως, δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια, οπότε οι μισθωτοί δικαιούνται, σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα να πάρουν την κανονική τους άδεια.

Βάσει της νομολογίας εφόσον η διαθεσιμότητα δεν γίνει εγγράφως τότε δεν υπάρχει διαθεσιμότητα έστω και αν έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτό και δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

 

Έγγραφο διαθεσιμότητας

Ένα αντίτυπο του εγγράφου παραδίδεται στον εργαζόμενο.

Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα δεν είναι έγκυρη, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον μισθωτό ολόκληρο το ποσό των τακτικών αποδοχών που δικαιούται και να αποδεχτεί την άμεση επιστροφή του μισθωτού στην εργασία του.

Ο εργοδότης μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει να ανακαλέσει την διαθεσιμότητα των εργαζομένων. Τότε, οι εργαζόμενοι οφείλουν να επανέλθουν κανονικά στην εργασία τους.

Τέλος, ο εργοδότης έχει δικαίωμα, αντί να θέσει το προσωπικό του σε διαθεσιμότητα, να συμφωνήσει εγγράφως με το προσωπικό αυτό σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

 

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90