13/01/2014
Άρθρο: Άδεια Εργαζομένων, Ποιοι δικαιούνται άδεια; Τι υπολογίζεται στις μέρες αδείας; Πόσες μέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι πενθημέρου & εξαημέρου;

Άρθρο επιστημονικής ομάδας Power Tax

 

1. Ποιοι δικαιούνται άδεια;

2. Τι υπολογίζεται στις μέρες αδείας;

3. Πόσες μέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι πενθημέρου & εξαημέρου;

4. Πως χορηγούνται οι ομαδικές άδειες;

5. Τι συμβαίνει στη περίπτωση άρνησης χορήγησης της κανονικής άδειας;

6. Τι είναι το βιβλίο αδειών;

7. Τι συμβαίνει σε περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών;

8. Τι σημαίνει κατάτμηση αδείας;

9. Ασκήσεις και παραδείγματα

 

 

Άδεια Εργαζομένων

 

Όλοι οι εργαζόμενοι  που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους (σχετ. άρθ 2 παρ. 1α Α.Ν. 539/45, άρθρο 1 Ν. 3302/04, άρθρο 6 Ν. 3144/03)

1ος χρόνος χορήγησης, 2ος, 3ος  (σχετ.άρθρο 1 Ν. 3302/2004)

 • Όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους μέσα στο πρώτο ημερολογιακό έτος στο οποίο προσελήφθηκαν. 
 • Η επιχείρηση πρέπει να τους χορηγήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του πρώτου αυτού έτους αναλογία σε ημέρες άδειας καθώς και επιδόματος άδειας με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν ακόμα και αν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την άδεια που του αναλογεί

Η αναλογία της άδειας αυτής υπολογίζεται πάνω στις 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο απασχόληση και στις 24 εργάσιμες ημέρες για εξαήμερο απασχό­λησης ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα (σχετ.άρθρο 4 Α.Ν. 539/45)

 

                    Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών

 • Με την συμπλήρωση 12 μηνών από την ημερομηνία της πρόσληψης του η άδεια επαυξάνεται κατά μία ακόμα εργάσιμη ημέρα άρθρο 4 Α.Ν. 539/45.

 

 • Στο τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη ο μισθωτός δικαιούται να πάρει από την επιχείρηση ολόκληρη την ετήσια άδεια του μέσα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους αυτού (από 1.1 - 31.12) που ανέρχεται  σε 22 εργάσιμες ημέρες (για πενθήμερη απασχόληση) και 26 εργάσιμες ημέρες (για εξαήμερη απασχόληση) 

 

 • Αν ο μισθωτός απολυθεί μέσα στο τρίτο ή και σε επόμενα ημερολογιακά έτη, τότε αυτός δικαιούται να πάρει όλη την άδεια και το επίδομα της άδειας, σε αποδοχές, όπως θα τα δικαιούνταν αν απασχολούνταν κανονικά στην επιχείρηση. 

 

 • Σε περίπτωση όμως που ο μισθωτός αυτός απολυθεί στις 1.1, που είναι ημέρα αργίας, δεν δικαιούται άδεια ούτε και επίδομα άδειας που να αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος που αρχίζει από την ημερομηνία αυτή και μετά, αφού δεν εργάστηκε καμία μέρα μέσα σε αυτό το ημερολογιακό έτος.

 

 

Ημέρες Αδείας

 

Η άδεια χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά με βάση το χρόνο απασχόλησης του κάθε εργαζομένου στην επιχείρηση.

               Άδεια ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης

Στις ημέρες αυτές και στις τρεις περιπτώσεις υπολογίζονται επιπλέον 3 ημέρες στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος έχει συμπληρωμένα πάνω από 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε διαφορετικούς εργοδότες.

                     Τι υπολογίζεται στις μέρες αδείας

 

 

Πίνακες με τις ημέρες Αδείας που δικαιούνται οι Εργαζόμενοι τόσο σε πενθήμερη απασχόληση όσο και σε εξαήμερη

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

 

        
        

        

 

         

 

         Πίνακς ημερών αδείας παλλήλων με προϋπηρεσίας άνω των 25 ετών

 

 

                Δεκ δικαιούνται άδεια

 

Άρνηση χορήγησης στους μισθωτούς της κανονικής άδειας

 

 • Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν χορήγησε την άδεια που δικαιούται ο μισθωτός μέχρι τέλους του ημερολογιακού έτους και η μη χορήγηση της άδειας οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη τότε ο εργοδότης αυτός υποχρεώνεται να καταβάλλει τις αποδοχές άδειας προσαυξημένες κατά 100%.
 • Αν ο μισθωτός δεν πάρει την κανονική του άδεια μέχρι τέλος του ημερολογιακού έτους και δεν τη ζητήσει μέσα σε 5 έτη, η αξίωση αυτή του μισθωτού για τη λήψη της άδειας παραγράφεται.
 • Η νομοθεσία υποχρεώνει τον εργοδότη να χορηγήσει την άδεια τουλάχιστον στο μισό προσωπικό, που απασχολεί μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή κατά το διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου (Υπ. Ερ. 422/83, άρθ 4 Α.Ν. 539/45).
 • Η άδεια χορηγείται στο προσωπικό μια φορά το χρόνο, εκτός από το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος που η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και αναλογικά.
 • Αν ο εργοδότης αρνηθεί να δώσει την άδεια, ο μισθωτός δεν μπορεί να πάρει μόνος του την άδεια, διότι αυτό σημαίνει οικιοθελής αποχώρηση.
 • Επιτρέπεται όμως, όταν οι ανάγκες της επιχείρησης είναι μεγάλες ή όταν το ζητήσει ο ίδιος ο μισθωτός, να χορηγήσει ο εργοδότης την άδεια στους μισθωτούς της επιχείρησης του, το πολύ σε δύο χρονικές περιόδους, από τις οποίες η πρώτη να μην περιλαμβάνει λιγότερες από 6 εργάσιμες μέρες.
 • Αν ο μισθωτός δεν ζητήσει την άδεια του, ο εργοδότης και πάλι είναι υποχρεωμένος να του τη δώσει μέσα στο ημερολογιακό έτος που τη δικαιούται και όχι στο επόμενο ημερολογιακό έτος
 • Απαγορεύεται η μεταφορά της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος, ακόμα και αν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

 

 

Χορήγηση ομαδικών αδειών

 

 • Στις περιπτώσεις που υπάρχουν νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση οι οποίοι δεν δικαιούνται ολόκληρη την άδεια και η επιχείρηση σταματήσει να λειτουργεί (λόγω άδειας) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε στις περίπτωσης αυτές υπάρχει συνήθως πρόβλημα.
 • Όσοι λοιπόν δικαιούνται λιγότερη άδεια από εκείνη της ομαδικής, πληρώνονται κανονικά για όλες εκείνες τις μέρες του χρονικού διαστήματος της ομαδικής διακοπής που υπερβαίνουν τις ημέρες άδειας που δικαιούνται οι μισθωτοί αυτοί μέσα στο ίδιο αυτό πρώτο έτος της πρόσληψης τους, εκτός φυσικά αν έχει γίνει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών  κατά την πρόσληψη.
 • Επίσης, οι μισθωτοί εκείνοι που έτυχε να πάρουν νωρίτερα την άδεια τους ή που επιθυμούν να πάρουν αργότερα την άδεια τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων κατά το χρονικό διάστημα των ομαδικών αδειών θα σταματήσουν από την εργασία τους και δεν θα πάρουν καμία αμοιβή, εφόσον φυσικά τους είχε γνωστοποιηθεί  κατά την πρόσληψη τους, ότι η επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα της χορήγησης ομαδικών αδειών, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δικαιούνται τις αποδοχές όλων των εργάσιμων ημερών που αργεί η επιχείρηση λόγω ομαδικών αδειών.
 • Γενικά σε κάθε πρόσληψη καινούργιου μισθωτού θα πρέπει να πληροφορείται ο εργαζόμενος από τον εργοδότη για τον τρόπο χορήγησης των ομαδικών αδειών.
 • Πάντως, για να εφαρμοστεί σε μια επιχείρηση ο θεσμός της χορήγησης των ομαδικών ετήσιων αδειών στους εργαζόμενους, θα πρέπει να συμφωνήσουν στο θέμα αυτό, εργοδότης και εργαζόμενοι.

 

 

Ειδικό Βιβλίο Αδειών

(Άρθρο 6 , Ν. 3762/15.5.2009)

Κάθε εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί «Ειδικό Βιβλίο Αδειών», θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. Δίνεται η δυνατότητα το βιβλίο να είναι σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες:

Ειδικό βιβλίο αδειών

Το βιβλίο πρέπει να το τηρεί ο εργοδότης επί μια πενταετία και να είναι στη διάθεση του Σ.ΕΠ.Ε όποτε χρειαστεί.

Όταν ο μισθωτός λάβει την άδεια του και πληρωθεί τις αποδοχές αυτής, οφείλει να υπογράψει έναντι αυτών.

 

 

Άδεια ωρομισθίων

 

Δικαιούνται τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα της άδειας τους.

Οι  ημέρες αδείας υπολογίζονται ανάλογα:

 • με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν σε μια εβδομάδα
 • με το έτος υπηρεσίας που διανύουν.

 

 

Άδεια άνευ Αποδοχών

 

Όταν ο εργαζόμενος θελήσει να ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών, θα πρέπει να συμφωνήσει ο εργοδότης για να την λάβει.

Η συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη θα πρέπει να είναι έγγραφη και την οποία πρέπει να υπογράψουν και οι δυο. Ο εργαζόμενος καταθέτει αίτηση, για να λάβει την άδεια, με την οποία εξηγεί τους λόγους που ζητά την άδεια άνευ αποδοχών και τη διάρκεια της. Η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών προς το ΙΚΑ ή το ΣΕΠΕ πριν την έναρξη της άδειας, δεν είναι απαραίτητα αλλά ενδεδειγμένη, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα αμοιβής και ασφάλισης από μελλοντικούς ελέγχους των υπηρεσιών αυτών (έγγραφο ΙΚΑ  Α20/251/29/13-4-2010).

Κάθε μισθωτός δικαιούται κανονική άδεια κάθε έτος. Η άδεια άνευ αποδοχών θα πρέπει να χορηγείται όταν θα έχει τελειώσει η κανονική άδεια.

Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών θεωρείται ως χρόνος εργασίας μιας και δεν έχουμε λύση αλλά αναστολή της σύμβασης του μισθωτού. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται στο χρόνο της εργασιακής σχέση, για την χορήγηση του επιδόματος τριετιών, ή του ποσού της αποζημίωσης. Ο χρόνος δεν υπολογίζεται στο δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα.

Κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών ο μισθωτός δεν δικαιούται ούτε αμοιβή, ούτε ασφάλιση.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως κατά το διάστημα χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών, η σύμβαση εργασίας δε λύεται, απλώς αναστέλλεται η ισχύς της. Ο εργοδότης υποχρεούται να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών.

 

 

Διευθυντικό δικαίωμα & χρόνος χορήγησης της άδειας

 

 • Το 50% των εργαζομένων πρέπει να παίρνει άδεια από 01/05 έως 30/09
 • Επιτρέπεται  η τμηματική χορήγηση της αδείας σε 2 περιόδους μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος (άρθρο 8 Ν.549/77)
 • Ο εργοδότης χορηγεί υποχρεωτικά άδεια σε μισθωτό μέσα σε δύο μήνες από τότε που υπέβαλε γραπτά αίτηση χορήγηση αδείας.

 

 

Κατάτμηση αδείας χωρίς έγκριση από το ΣΕΠΕ

 

Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας χωρίς την έγκριση του ΣΕΠΕ

 • Τα 2 πρώτα ημερολογιακά έτη χωρίς γραπτή αίτηση του μισθωτού (σύμφωνα με αρθ.6, Ν.3144/20013 & αρθ.1 Ν.3302/2004).
 • Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εξαιτίας σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης, σε 2 περιόδους (Ν. 4093/12). Η πρώτη περίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 εργάσιμες μέρες σε περίπτωση 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 5 σε περίπτωση πενθήμερης ή 12 για ανήλικους.
 • Με έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη και σε περισσότερες των 2 περιόδων. Η πρώτη περίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 εργάσιμες μέρες σε περίπτωση 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 10 σε περίπτωση πενθήμερης ή 12 για ανήλικους.
 • Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου και έκτακτο-εποχικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και παρουσιάζουν, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, μεγάλη σώρευση εργασίας εξαιτίας του είδους ή του αντικειμένου εργασιών τους, ο εργοδότης μπορεί, με απόφασή του, να χορηγεί στο τακτικό προσωπικό το ενιαίο τμήμα των 10 ή 12 εργάσιμων ημερών αδείας, επί πενθημέρου ή εξαημέρου αντίστοιχα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου πρέπει να χορηγηθεί η άδεια και ιδιαιτέρως σε σημείο κατά το οποίο έχει μειωθεί η ιδιαίτερη ένταση εργασίας. (ΥΕΚΑ 25542/21.12.2012)

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

1ο Παράδειγμα:

Πρόσληψη εργαζόμενου στις 1.4.08.

 Αυτός δικαιούται μέχρι τις 31.12.2008,

1.) 20 ημέρες Χ 10 μήνες / 12 μήνες = 16,67 ημέρες σε αποδοχές

2.) και 17 εργάσιμες ημέρες σε ανάπαυση και ανάλογο επίδομα άδειας Αν αυτός απολυθεί ή αποχωρήσει π.χ. στο τέλος του μήνα Νοεμβρίου και είχε πάρει ήδη μέχρι τότε μέρος από την άδεια του π.χ. για 4 μήνες που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μέχρι το μήνα Ιούνιο, τότε αυτός λόγω απόλυσης ή αποχώρησης δικαιούται άδεια και επίδομα άδειας για άλλους 5 μήνες (από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο), δηλαδή άδεια 5 Χ 2-10 ημερομίσθια και ως επίδομα άδειας τα υπόλοιπα ημερομίσθια μέχρι να συμπληρωθεί ο μισός μηνιαίος μισθός ή τα 13 ημερομίσθια

 

 

2ο Παράδειγμα:

Ένας εργαζόμενος προσληφτεί στις 30.06.2008.

Αυτός δικαιούται να πάρει μέχρι τις 31.12.2008

1.) ως άδεια 20 ημέρες Χ 6 μήνες/ 12 μήνες = 10 ημέρες σε αποδοχές

2.) και 10 εργάσιμες ημέρες σε ανάπαυση και το ανάλογο επίδομα άδειας.

3.) Μέσα στο επόμενο έτος 2009 ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται συνολικά άδεια 21 εργάσιμες ημέρες. Από αυτές   δικαιούται μέχρι 30.6.2009 20 Χ 6/12 = 10 μέρες άδεια και το ανάλογο επίδομα άδειας και τις υπόλοιπες 11 εργάσιμες ημέρες άδεια (21 - 10 = 11 ημέρες) τις δικαιούται και πρέπει να τις πάρει μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.7.2009 - 31.12.2009.

Μπορεί όμως και όλες μαζί τις 21 ημέρες άδειας να τις πάρει ο εργαζόμενος μετά τις 1.9.2009 και να μην πάρει αναλογικά τις 13 ημέρες από την άδεια του. Από 1.1.2010 και σε κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται να πάρει μέχρι τις 31.12 ολόκληρη την ετήσια άδεια με αποδοχές καθώς και το αντίστοιχο επίδομα της άδειας του

 

 

3ο Παράδειγμα:

Υπάλληλος με μηναίο μισθό 1.000 ευρώ το μήνα. Αν διανύει το 3ο έτος  εργασίας στην ίδια επιχείρηση, τότε δικαιούται να πάρει σαν αμοιβές άδειας 1.000 ευρώ και 26 εργάσιμες ημέρες ανάπαυση.

Θα πληρωθεί για 25 εργάσιμες μέρες χωρίς να εργαστεί, ενώ δεν θα εργαστεί για 26 μέρες με παράλληλη συμπλήρωση του βιβλίου αδειών και υπογραφεί από τον εργαζόμενο.

Δηλαδή σε εξαήμερη απασχόληση και εφόσον οι 26 μέρες περιλαμβάνονται   στον ίδιο μήνα, οι αποδοχές της άδειας είναι ίσες με ένα μηνιαίο μισθό και όχι ίσες με τα 26/25 του μισθού.

Αν όμως οι ημέρες άδειας ανήκουν σε διαφορετικούς συνεχόμενους μήνες, τότε ο μισθωτός παίρνει τις αποδοχές της άδειας που αναλογούν στους μηνιαίους μισθούς των αντίστοιχων μηνών.

 

Πηγή: Άρθρο επιστημονικής ομάδας Power Tax


efm_728x90