13/01/2014
Άρθρο: Διάκριση & Πρόσληψη Μισθωτών

Άρθρο επιστημονικής ομάδας Power Tax

1. Πως διακρίνονται οι μισθωτοί;

2. Ποιοι θεωρούνται υπάλληλοι, εργάτες και υπηρέτες;

3. Ποια απασχόληση θεωρείται πλήρης;

4. Τι ισχύει στη πρόσληψη μισθωτών;

5. Ποια η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την πρόσληψη ενός μισθωτού;

 

 

Μισθωτοί θεωρούνται όσοι απασχολούνται είτε ως υπάλληλοι είτε ως εργάτες.

Η διάκριση των μισθωτών βασίζεται στη φύση της εργασίας.

Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά πνευματική εργασία. Υπάλληλος όμως θεωρείται και ο μισθωτός με εξειδικευμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ανάληψης ευθύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Εργάτης θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σωματική εργασία.

Σε περίπτωση που κάποιος μισθωτός δεν μπορεί να θεωρηθεί υπάλληλος, εντάσσεται στην κατηγορία των εργατών.

Υπηρέτης θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει υπηρετική εργασία, αυτος που έχει προσληφθεί για να παρέχει τις υπηρεσίες του στην κατοικία του εργοδότη ή στην επιχείρησή του.

Όταν υπάρχει συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου για παροχή εργασίας σε ωράριο πλήρους απασχόλησης που ισχύει στην επιχείρηση τότε θεωρείται πλήρης απασχόληση.

Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) εντός (3) εργάσιμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μέσα σε (8) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας πρόσληψης, η επιχείρηση που προσλαμβάνει υπάλληλο πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο «αναγγελίας πρόσληψης» εις διπλούν και να υποβάλει στο υποκατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) της περιοχής που πρόκειται να προσληφθεί ο μισθωτός. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νεοσύστατη για τους 3 πρώτους μήνες, η προθεσμία είναι (30) ημέρες αντί (8) ημέρες. Το ένα αντίγραφο παραμένει στον Ο.Α.Ε.Δ. και το άλλο το παραλαμβάνει η επιχείρηση.

Σύμφωνα με το ΠΔ 156/1994 οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση γνωστοποίησης εγγράφως των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας πρέπει να γίνει στον εργαζόμενο από τον εργοδότη εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του εργαζόμενου.

Συνεπώς, σήμερα οι απασχολούμενοι μισθωτοί άνω του 2μήνου πρέπει να έχουν έγγραφο γνωστοποίησης των όρων της σύμβασης εργασίας τους.

Η παράλειψη χορήγησης του εγγράφου στον εργαζόμενο από τον εργοδότη δεν δημιουργεί ακυρότητα της σύμβασης εργασίας, αλλά συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του εργοδότη.

Οι ουσιώδεις όροι που πρέπει να περιέχει το έγγραφο γνωστοποίησης, είναι:

 

                              

 

Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοπροσλαμβανόμενος, θα πρέπει να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), ο οποίος είναι και μοναδικός. Η εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων γίνεται με την αίτηση «απογραφής άμεσα ασφαλισμένου» που κατατίθεται στο τμήμα μητρώου του ΙΚΑ, εις διπλούν. Επιπλέον, δικαιολογητικά, που χρειάζονται είναι:

 

                                     

 

 

Πηγή: Άρθρο επιστημονικής ομάδας Power Tax


efm_728x90