20/01/2014
Άρθρο: Σπουδαστική Άδεια

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Όσοι μισθωτοί είναι στρατευόμενοι άδεια κατά τη διάρκεια της στράτευσής τους δεν δικαιούνται. Αν κάνουν γνωστή στον εργοδότη την μέλλουσα στράτευσή τους τότε έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια κατά το έτος της στράτευσής τους. Για τον εργοδότη που εργαζόταν ο μισθωτός κατά τη διάρκεια της στράτευσης και μόνο, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας του λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δυο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Η κάθε σχολή, για την ιδιότητα του μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή, εκδίδει βεβαίωση η οποία εν συνεχεία υποβάλλεται στον εργοδότη από τον δικαιούχο της άδειας αυτής.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι ανήλικοι, η σπουδαστική άδεια που δικαιούνται είναι 2 μέρες για κάθε μέρα συμμετοχής σε εξετάσεις και δεν αμείβεται. Δεν μπορεί η άδεια να είναι μικρότερη των 14 ημερών, μπορεί να χορηγηθεί είτε τμηματικά είτε συνεχόμενα και ο ΟΑΕΔ καταβάλλει τις αποδοχές.

Με την ΕΓΣΣΕ 2004, άρθρο 10,  προβλέπεται ότι όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται  άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι 2 έτη.

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90